ا ق ش ارمياسى افحانستانعا اسكەر ۇستەمەلەپ جىبەرمەك
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق رادي تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:ايناگۇل | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-01-12 17:30:00

 

    جۇڭگو حالىقارالىق راديو ستانسياسىنىڭ حابارى: ا ق ش مەدياسىنىڭ قاڭتاردىڭ 12-كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، ا ق ش ارميا جاق ٴمانساپتىسى، 5 بۇرىشتى سارايدىڭ ترامپ ۇكىمەتىنىڭ افحانستان جونىندەگى جاڭا ستراتەگيالىق ورنالاستىرۋى بويىنشا، ۇشقىشسىز ايروپلان قاتارلى سوعىس جابىقتارىن جوتكەۋمەن قاتار جاڭادان مىڭنان استام سوعىس اقىلشىسىن ۇستەمەلەپ جىبەرتىندىگىن ايتقان. حابارعا قاراعاندا، وسى جوسپار بويىنشا، بيىل كوكتەمگە دەيىن، ا ق ش افحانسىتانداعى ارميا كۇشىن ۇلعايتادى، ارميا جاق افحانسىتانعا كوپتەپ قارۋلى جانە بەي قارۋلى ۇشقىسسىز ايروپلان ۇستەمەلەيدى.

اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى