حالىقارالىق بەلدى قۇرلىمدار ترامپتىڭ بوسقىندار ماسەلەسى جاڭا ايتىلىمدارىن سىندادى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:ايناگۇل | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-01-13 10:15:00


    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: ب م ۇ ادامدىق ۇقىق ىستەرى مەكەمەسىنىڭ جوعارى دارەجەلى مانسپتىلار كەڭسەسىنىڭ مالىمدەمەشىسى كەريۆەر قاراشانىڭ 12-كۇنگى اقپارات جاريالاۋ ماجىلىسىندە، اق ش-نىڭ پرەزيدەنتى ترامپتىڭ افريكاداعى بوسقىندار جونىندەگى جاڭا ايتىلىمدارى ادامدى الاڭداتادى، بۇل بارىپ تۇرعان ماسقارالىق جانە ناسىشىلدىك دەپ كورسەتتى.


    كەريۆەر بىلاي دەدى: ترامپ افريكا ەلدەرىن قوقىر-قوسىق ەلدەر دەپ ماسقارالادى. ترامپتىڭ بۇل ايتىلىمى جالاڭ عانا سوزدى قاتە قولدانۋ ەمەس، مۇنىڭ استارىنان اق ش-نىڭ ساياساتىنداعى جىيركەنشتى جايتتەردى كورە الامىز. ناسىشىلدىك پەن شەتەلدى قاقپايلاۋ نسايى بار، اۋىر زارداپ تۋدىرادى.

اۋدارعان: سەرىك راقىم ۇلى