ەۆروپا وداعى كوميتەتىنىڭ ٴتوراعاسى باتىس بالقان ەلدەرى وداققا كىرۋگە دايىندىقسىز،-دەدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:ايناگۇل | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-01-13 16:58:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: ەۆروپا وداعى كوميتەتىنىڭ ٴتوراعاسى روڭكە قاڭتاردىڭ 12-كۇنى بولعاريانىڭ استاناسى سوفيادا بىلاي دەدى: باتىس بالقان ەلدەرى وداققا كىرۋگە دايىندىعى جوق، وسى كەزەك ەۆروپا وداعى كوميتەتى ەۆروپا وداعىنا جاڭا مۇشە قابىلدامايدى.


    روڭكە بىلاي دەدى: باتىس بالقان ەلدەرى ەۆروپا وداعىنا كىرۋدىڭ قاجەتتى شارتتارىن ازىرلەمەدى، بۇل ەلدەر ەۆروپا وداعىنا بولعان تانىمدى قايتالاي دارىپتەۋ كەرەك، بۇنىڭ ماڭىزى زور. ويتكەنى ەۆروپا وداعى باتىس بالقان ەلدەرى ٴوزارا بايلانىسپەن شەكتەلىپ قالماي باسقادا ەۆروپاداعى ەلدەرمەن بىتە قايناسۋىن ٴۇمىت ەتەدى.

اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى