ساۋد ارابيا شىرىكتەسۋگە ارناۋلى قارسى تۇرۋ قۇرىلىمىن قۇرماقشى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-03-13 09:16:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: ساۋد ارابيانىڭ پاتشاسى سالمان ناۋرىزدىڭ 11- كۇنى بۇيرىق ٴتۇسىرىپ، شىرىكتەسۋگە ارناۋلى قارسى تۇرۋ قۇرىلىمىن قۇرۋ ارقىلى شىرىكتەسۋگە قارسى تۇرۋ تەبىنىن ارتتىرماق بولدى.

 

ساۋد ارابيانىڭ باس پروكۋرورى ساۋىت. مۇجيپ بىلاي دەدى: شىرىكتەسۋ دەلولارىن انىقتاۋعا جانە ارىز ايتۋعا قولايلى بولۋ ٴۇشىن شىرىكتەسۋگە ارناۋلى قارسى تۇرۋ قۇرىلىمى پروكۋراتۋرا ورگانىنىڭ ىشىندە قۇرىلادى، وسىدان شىرىكتەسۋگە قارسى تۇرۋ ونىمدىلىگى جوعارىلايدى.

 

2017-جىلى قاراشانىڭ 4-كۇنى، ساۋد ارابيانىڭ پاتشاسى سالمان پاتشا مۇراگەرى مۇحاممەت. بىن. سالمان ٴتوراعاسى بولعان تەررورلىققا قارسى تۇرۋ ەڭ جوعارى كوميتەتىن قۇرىپ، قيانات جاساۋ- شىرىكتەسۋ- مەملەكەت مال- مۇلكىن يەمدەنۋ جايتتەرىنە سوققى بەردى، وسى بارىستا پاتشا ورداسىنداعىلار قامتىلعان 200 دەن استام ادام تۇتقىندالدى. نەشە ونداعان ادام قازىرگە دەيىن قاماقتا جاتىر، وسى ادامدار ٴادىليالىق سوتقا تارتىلادى.

 

اۋدارعاندار: امانتاي مۇسايىپ ۇلى