اراب ەلدەر وداعى باسشىلار ءماجىلىسى «حيميالىق قارۋ-جاراقپەن شابۋىلداۋ» ۋاقيعاسى جونىندە دەربەس تەكسەرۋ جۇرگىزۋگە ۇندەدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:داۋىل | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-04-16 17:12:00


شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. اراب ەلدەرىنىڭ باسشىلارى 15-ءساۋىر كۇنى حالىقارالىق قوعامدى سيرياداعى «حيميالىق قارۋ-جاراقپەن شابۋىلداۋ» ۋاقيعاسى جونىندە دەربەس تەكسەرۋ ورىستەتۋگە ۇندەدى. اراب ەلدەرى وداعىنىڭ ءبىر كۇندىك ءماجىلىسى سول كۇنى ساۋد ارابيانىڭ شىعىسىنداعى زاحىران قالاسىندا وتكىزىلدى. ماجىلىستەن كەيىن جاريالانعان جارنامادا بىلاي دەلىندى: ءبىز باتىس ەلدەرىنىڭ سيرياعا قولدانعان ارەكەتىنە قاداعالاي نازار اۋدارامىز. سيريا حالقىنا حيميالىق قارۋ-جاراق قولدانۋدى قاتاڭ جازعىرامىز. جارنامادا حالىقارالىق قوعام «حيميالىق قارۋ-جاراقپەن شابۋىلداۋ» ۋاقيعاسى جونىندە دەربەس تەكسەرۋ ورىستەتۋگە ۇندەلدى، تاعى سيريا ماسەلەسىن ساياسي جولمەن شەشۋدىڭ قاجەتتىلىگى قايتالاي دارىپتەلدى.


اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى