جاپونياداعى نوسەردەن ولگەن ادام سانى 158 گە جەتتى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-07-11 14:59:00


    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: جاپونياداعى قالىڭ جاڭبىردان ولگەن ادام سانى جالعاستى ارتۋدا. مەديالاردىڭ حابارىنا قاراعاندا، شىلدەنىڭ 10-كۇنى كەشكە دەيىن، جاپونياداعى قالىڭ جاڭبىردان ولگەن ادام سانى 158 گە جەتكەن، 57 ادامنىڭ دەرەگى جوق.


    جاپونيا ساقشىلارى، ورتتەن ساقتانۋ، قورعانىس قوسىنى مەن تەڭىز حاۋىپسىزدىگىن ساقتاۋ مەڭگەرمەسى قاتارلى تاراۋلاردان ۇيىمداسقان ارناۋلى قوسىن اپات رايونىندا ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىمەن اينالىسۋدا، ولار شىلدەنىڭ 10-كۇنىنە دەيىن «قۇتقارۋ-كومەكتەسۋدىڭ التىن ۋاقىتى بولعان 72 ساعات ىشىندە» كوپتەگەن ادامدى قۇتقارۋدىٴۇمىت ەتتى.


    بۇل جاپونياداعى تاياۋ 30 جىلدان بەرگى ەڭ اۋىر زيانعا ۇشىراتقان قالىڭ جاڭبىر اپاتى بولدى. جاپونيا ۇكىمەتى شىلدەنىڭ 8-كۇنى «ەرەكشە اپاتقا توتەپ بەرۋ تاراۋىن» قۇرىپ، 74 مىڭ ادام، 73 تىك ۇشاق شىعارىپ اپات رايونىنىڭ قۇتقارۋ-كومەكتەسۋ قيمىلىنا كىرىستى.

اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى