ا ق ش مەديالارى مەن دۇنيەدەگى قايراتكەرلەر: ا ق ش ساۋدا قاقتىعىسىنان زور زيانعا ۇشىرايدى،-دەدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-07-12 09:32:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: جۋىقتا، ا ق ش نىڭ كەيبىر نەگىزگى مەديالارى جۇڭگو مەن ا ق ش نىڭ شارۋاشىلىق ساۋدا قاقتىعىسى ا ق ش قا قانداي ىقپال كورسەتەدى دەگەنگە نازار اۋداردى. قاتىستى قايراتكەرلەر بىلاي دەپ قارادى: ترامپ ۇكىمەتىنىڭ كەدەن باجىسى تاسىلىمەن قوزعاعان جۇڭگوعا قاراتقان شارۋاشىلىق ساۋدا قاقتىعىسى، ا ق ش نىڭ ديقاندارىنا، جۇمىسشىلارىنا جانە كاسىپورىندارىنا زور زيان اكەلەدى.


    ا ق ش رەسپۋبليكاشىلدار پارتياسىنىڭ ادامى، اركانساس شتاتىنىڭ باستىعى مەملەكەتتىك راديو سەرىكتىگىنىڭ قازىنا-ەكونوميكا كانالىنىڭ تىلشىلىگىن قابىلداعان كەزدە بىلاي دەدى: اركانساس شتاتى جۇڭگوعا جىلىنا 800 ميلليارد امەريكا دوللارىندىق سويا بۋرشاق ەكسپورت ەتەدى، سويا بۇرشاق اركانساس شتاتىنىڭ نەگىزگى ەكسپورتٴونىمى. قارسى شارا رەتىندە، جۇڭگو ا ق ش نىڭ سويا بۋرشاعىنان كەدەن باجىسىن %25 ۇستەمەلەپ الادى،ٴسويتىپ اركانساس شتاتىنىڭ سويا بۋرشاق ەكسپورتٴونىمىنىڭ كىرىسى 3 تەن 2 ەسە تومەندەيدى.


    ا ق ش اركەنساس شتاتىنىڭ باستىعى، حۇتچينسون بىلاي دەدى:ٴبىز باعا ارقىلى تيەتىن ىقپالدى بىلدىك، اركەنساس ىشتاتى ونىمدەردى شەتەل بازارىنا ەكسپورت ەتۋگە سۇيەنەدى، اسىرەسە اۋىل-شارۋاشىلىق ونىمدەرى جاعىندا وسىلاي،ٴبىز ا ق ش نىڭ كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەۋىنىڭ زياداۋىنا ۇشىراپ قالماستان، سونىمەنٴبىر ۋاقىتتا كەدەن باجىسىنا قارسى شارانىڭدا زيانىنا ۇشىرايمىز.


    «اتلانت مۇحيت ايلىق جۋرنالىنىڭ» جوعارى دارەجەلى رەداكتورى دەرحوك.تومپسون بىلاي دەدى: جۇڭگونىڭ وسى رەتكى كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەۋىنە قاتىستى كومپيۋتەر سەرىكتىگىنىڭ %87 جۇڭگونىڭ سەرىكتىگى ەمەس، كوبى ا ق ش نىڭ سەرىكتىگى. جۇڭگونىڭ سويا بۇرشاق كەدەن باجىسىنىڭ ىقپالىنا ۇشىرايتىن ا ق ش نىڭ 30 رايونىنىڭ ىشىندە، 25 رايونى ترامپقا داۋىس بەرگەن، بۇل ٴوزىن-ٴوزى زيانداعاندىق، تولىق بايلانىسپاعان تەحنيكالىق ماسەلەگە بولا ولار كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەۋ فورماسىمەن جۇڭگو جازالاماقشى.


    ا ق ش كولومبيا راديو سەرىكتىگى شولۋىندا بىلاي دەدى: ترامپ ۇكىمەتىنىڭ ساۋدا ساياساتى ولاردىڭ ساۋداعى تارٴورىستى تۇسىنىگىنەن تۋىنداپ وتىر، كوپتەگەن توۆارلاردان كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەپ الۋى ا ق ش تۋتىنۋشىلارىنا، جۇمىسشىلارىنا جانە كاسىپورىندارىنا قاجەتسىز اۋىرتپالىق اكەلەدى.

اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى