افعانستاننىڭ شىعىسىنداعى بومبى شابۋىلىنان 68 ادام قازا بولدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-09-13 14:28:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: افحانستاننىڭ شىعىسنداعى نانگارحار ولكەسىنىڭ ٴمانساپتىسى 9–ايدىڭ 12-كۇنى مەديالارعا وسى ولكەدە 9-ايدىڭ 12-كۇنى تۋىلعان جان كەشتى بومبى شابۋىلىنان 68 ادام قازا بولعاندىعىن راستادى.


    نانگارحار ولكەلىك وكىمەت مالىمدەمەشىسى حۇگياني بىلاي دەدى: شابۋىلدا تاعى 165 ادام جارالاندى، ولگەندەر نەگىزىنەن جاي بۇقارا. 8 ادامنىڭ جاراقاتى اۋىر،ٴومىرى حاۋىپتى.


    قازىر ەشقانداي ۇيىم وسى رەتكى شابۋىل ۋاقيعاسىن تۋدىرعاندىعىن جاريالامادى.

اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى