ب م ۇ باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى مۇشە ەلدەردى ب م ۇ-نىڭ بەيبىتشىلىكتى قورعاۋ ارەكەتىن قولداۋعا قۋزادى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-09-14 10:39:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: ب م ۇ-نىڭ بەيبىتشىلىكتى قورعاۋ ىستەرىنە جاۋاپتى باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى لاكروۆا 9-ايدىڭ12-كۇنى مۇشە ەلدەردى ب م ۇ-نىڭ بەيبىتشىلىكتى قورعاۋ ارەكەتىنە ادامكۇش، جابدىق جانە پارمەندى قۋاتپەن قولداۋعا ۇندەدى.


    حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسىنىڭ سول كۇنى اشقان بەيبىتشىلىكتى قورعاۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى اشىق تالقى ماجىلىسىندە لاكروۆا بەيبىتشىلىكتى قورعاۋ ارەكەتىنىڭ ٴدوپ كەلگەن قيىنشىلىعى مەن سايىسىن تىلگە تيەك ەتتى. ول مۇشە ەلدەردەن ب م ۇ بەيبىتشىلىكتى قورعاۋ قوسىنىنا اسكەر جانە ساقشى جىبەرۋدى، شارت-جاعدايى جار بەرەتىن مۇشە ەلدەردەن تىك ۇشار، قاراپايىم جارىلعىش قۇرىلعىلاردى ٴبىر جايلى ەتۋ، ەمدەۋ قۇرىلعىلارى قاتارلى جابدىقتارمەن قامداۋدى، تەز اڭىس بىلدىرەتىن قوسىندارعا قولداۋ كورسەتۋدىٴۇمىت ەتتى.

اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى