رەسەي حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسىن چاۋشيانعا قاراتىلعان جازانى جابىق ٴماجىلىس اشىپ، اقىلداسۋعا ۇندەدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-11-09 10:36:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: رەسەي ب م ۇ حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسىنەن 11-ايدىڭ 8-كۇنى جابىق ٴماجىلىس اشىپ، چاۋشيانعا قاراتىلعان جازا ماسەلەسىن تالقىلاۋدى تالاپ ەتتى. ريتەر اگەنتتىگىنىڭ سوزىمەن ايتقاندا، رەسەي ب م ۇ حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسى تۇبەكتى يادروسىزداندىرۋ جونىندە كورسەتكەن «بەلسەندى ىلگەرلەۋشىلىگىمەن» چاۋشيانعا اڭىس ٴبىلدىرۋى كەرەك دەپ قارايدى.


    فرانسيا احبارات اگەنتتىگى رەسەي جابىق اقىلداسۋ ۇسىنىسىن ورتا قويۋدان بىرنەشە ساعات بۇرىن، ا ق ش-نىڭ پرەزيدەنتى ترامپ مەديا تىلشىلەرىنە: «تۇبەكتىڭ يادرو ماسەلەسىن شەشۋگە اسىقپايمىز» دەگەن ٴسوزىن ايتتى. ا ق ش قاتارلى باتىس ەلدەرى، تۇبەك بۇكىلدەي يادروسىزدانۋدان بۇرىن جازانى كۇشىنەن قالدىرماۋىمىز كەرەك دەپ قارايدى.


    ب م ۇ حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسى 2006-جىلدان بەرى چاۋشيانعا قاراتقان جازانى ارتتىرىپ، چاۋشياننىڭ يادرو قارۋ-جاراعى جانە باسقارىلمالى بومبى نىسانىن شەكتەپ كەلەدى.

اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى