ۆەنەسۋەلانىڭ پرەزيدەنتى: ۆەنەسۋەلا تاريحىنداعى ەڭ كولەمدى اسكەري مانۆەردىڭ باستالعاندىعىن جاريالادى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-02-11 16:40:00

 

    جۇڭگو اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارى: رەسەي جاساندى سەرىك تورابىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، جەرلىك ۋاقىت وسى ايدىڭ 10- كۇنى ۆەنەسۋەلانىڭ پرەزيدەنتى مادۋرو 2019- جىلعى انگوستۋرانىڭ 200 جىلعى بايلانسىمەن وتكىزىلەتىن كولەمدى اسكەري مانۆەردىڭ باستالعاندىعىن جاريالاعان. بۇل ۆەنەسۋەلا تاريحىنداعى ەڭ زور كولەمدى اسكەري مانۆەر سانالادى.

 

حابارعا قاراعاندا، بۇل مانۋەر وسى ايدىڭ 10- كۇنىنەن 15- كۇنىنە دەيىن وتكىزىلەدى.

 

حاباردا بىلاي دەلىندى: مادۋرو تاياۋداعى ٴبىر سوزىندە ۆەنەسۋەلانىڭ 200 جىلدىق تاريحىندا بولماعان كولەمدى مانۋەر وتكىزەتىندىگىن، مەملەكەتتىڭ قارۋلى قوسىندارى مەن حالىق جاساقتارىنىڭ كەزەكتى مانۆەرگە قاتىناساتىندىعىن ايتقان. ول: ۆەنەسۋەلا وتكەندەگى قيمىلداردان تاجىربە ساباق قورتا وتىرىپ، تۋىلۋى مۇمكىن بولعان اسكەري قۇقايعا اڭىس ٴبىلدىرۋى كەرەك - دەدى.