انگليا پارلامەنتىنىڭ تومەنگى پالاتاسى «ەۆروپا وداعىنان شەگىنۋ» كەلىسىمىن تاعى دا تەرىسكە شىعاردى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-03-13 10:09:00


ءوز حابارىمىز. انگليا پارلامەنتىنىڭ تومەنگى پالاتاسى 3-ايدىڭ 12-كۇنى انگليا ۇكىمەتى مەن ەۆروپا وداعى جاساسقان«ەۆروپا وداعىنان شەگىنۋ» كەلىسىمىن تاعى دا تەرىسكە شىعاردى. انگليا پارلامەنتىنىڭ تومەنگى پالاتاسى سول كۇنى تالقىعا سالۋ ارقىلى ەڭ سوڭىندا 391 داۋىستىڭ قارسى تۇرۋى، 242 داۋىستىڭ قولداۋىمەن «ەۆروپا وداعىنان شەگىنۋ» كەلىسىمىن تاعى دا تويتاردى.