يران سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى توڭكەرىستىك قورعاۋشىلار قوسىنى جونىندە ٴار ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترىنە حات جولدايدى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-04-15 16:01:00

 

    جۇڭگو حالىقارالىق راديو ستانسياسىنىڭ حابارى: يراننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترى زاريف وسى ايدىڭ 14 - كۇنى ٴار ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىنە حات جولداپ، ا ق ش - نىڭيراننىڭ ٴىسلام توڭكەرىستىك قورعاۋشىلار اترەتىن لاڭكەستىك ۇيىم دەپ بەكىتۋىنىڭ سوڭعى زاردابى قيىن ەكەندىگىن ۇقتىرادى- دەدى. زاريف ب م ۇ - نىڭ باس حاتشىسى گۋتتەرەسقا جانە ب م ۇ حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسىنە حات جولداپ، ا ق ش - نىڭ وسى زاڭسىز شارالارىنا نارازىلىق ٴبىلدىردى. حابارعا قاراعاندا، ا ق ش پريزدەنتى ترامپ 4 - ايدىڭ 8 - كۇنى يراننىڭ ٴىسلام توڭكەرىستىك قورعاۋشىلار اترەتىن لاڭكەستىك ۇيىم قاتارىنا كىرگىزگەندىگىن جاريالاعان. بۇل ۇيعارىم 4 - ايدىڭ 15 - كۇنى كۇشكە يە بولادى، وسى ۇيىمعا ٴارقانداي زاتتىق كومەك بەرۋ تۇگەلدەي قىلمىستىق ٴىس دەپ قارالىپ، بۇعان قايشىلىق جاساعاندار ەڭ جوعارى بولعاندا 20 جىلدىق قاماۋ جازاسىنا ۇكىم ەتىلەدى.