جۇڭگو مەن افريكا «دامۋ بارىسىندا كىسىلىك ۇقىقتى جەبەۋ جانە قورعاۋ» ۇستانىمىن دارىپتەدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-07-10 16:20:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: ب م ۇ ادامدىق ۇقىق القالار كەڭەسىنىڭ 41-رەتكى ٴماجىلىسىندە جۇڭگونىڭ ب م ۇ-نىڭ جەنەۆاداعى ٴىس باسقارۋ ورنى مەن شۆەتساريا قاتارلى باسقا دا ەلدەردەگى حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ ۋاكىلدەر ۇيىرمەسى افريكا ەلدەرىنىڭ تۇراقتى ۇيىرمەسىمەن بىرگە «بارلىق ادامدىق ۇقىقتان يگىلىكتەنۋگە ۇلەس قوسۋ» تاقىرىبىندا ٴماجىلىس اشىپ، «ادامدىق ۇقىقتى دامۋ بارىسىندا جەبەۋ جانە قورعاۋ» يدەياسىن بىرگە دارىپتەدى.


    ماجىلىسكە قاتىناسقان ۋاكىلدەر جۇڭگو مەن افريكا ەلدەرىنىڭ وسى رەتكى ٴماجىلىستى بىرگە وتكىزگەندىگىن جوعارى باعالاپ، دامۋدىڭ كەدەيلىكتى جويۋعا، حالىقتىڭ تۇرمىس ورەسى مەن باقىتىن جوعارىلاتۋعا پايدالى ەكەندىگىن باسا دارىپتەدى.


    50 نەشە مەملەكەت پەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ ٴمانساپتىلارىنان، بەي ۇكىمەتتىك ۇيىمداردىڭ ۋاكىلدەرىنەن جانە مامان ـ وقىمىستىلاردان 120 نەشە ادام ماجىلىسكە قاتىناستى.

اۋدارعان: بالاپان ٴارىپجان ۇلى