ا ق ش ماماندارى ا ق ش–نىڭ «سىندىرىلىم ارقىلى مەملەكەتتى شەڭگەلدەدى» دەگەن قالپاقتى بەتالدى كيگەندىگىن جازعىرىپ: ا ق ش قازىر جەر شارىندا ٴوز مۇددەسىن عانا كوزدەۋدى ەتەك الدىرۋدا،-دەدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-08-14 09:07:00


    ورتالىق تەلەۆيزيانىڭ حابارى: بىرنەشە كۇننەن بەرى ا ق ش ۇكىمەتى الدىمەن 9-ايدىڭ 1–كۇنىنەن باستاپ قۇنى 300 ميلليارد امەريكا دوللارىندىق جۇڭگودان ا ق ش-قا جەتكىزىلەتىن تاۋارلارىنان %10 كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەپ الاتىندىعىن جاريالاعان، ونان سوڭ جۇڭگونى اتالمىش «سىندىرىلىم مەڭگەرۋىندەگى ەل» قاتارىنا ەنگىزەتىن بولعان. وسى ٴبىر قىدىرۋ سىڭار جاقتىلىق پەن قورعامپازدىق ارەكەتتەرى ا ق ش ەل ىشىندە نارازىلىق قوزعادى، ا ق ش ماماندارى بىلاي دەدى: ا ق ش دۇنيە ٴجۇزى كولەمىندە مۇددەشىلدىك ساياسات جۇرگىزۋدە.


    ا ق ش-نىڭ ساياسي مامانى، ا ق ش-نىڭ سوعىسقا قارسى ۇيىمى وداعىنىڭ اتقارۋشى مەڭگەرۋشىسى برايىن بەككەر بىلاي دەدى: اق سارايدىڭ شەكتەن تىس قىسىم ٴتۇسىرىپ، باعانى قات-قابات قىمباتتاتۋى، ادامداردى كەلىسسوزدىڭ شىنايىلىعىنان جانە استارىنداعى ستراتەگيالىق ماقساتتان كۇمانداندىردى.


    بەككەر بىلاي دەپ اتاپ كورسەتتى: جۋىقتاعى جىلداردان بەرى ا ق ش–نىڭ پاريج كليمات كەلىسىمىنەن شەگىنۋى، يران يادرو كەلىسىمىنەن شەگىنۋى، ب م ۇ-نىڭ وقۋ-اعارتۋ، عىلىم – تەحنيكا، مادەنيەت ۇيىمى قاتارلى حالىقارالىق شارتتاردان جانە قۇرىلىمداردان شەگىنۋى قاراماققا دۇنيە جۇزىنەن الشاقتاعان وقشاۋلانۋ ساياساتى بولىپ كورىنگەنىمەن، ٴىس جۇزىندە بۇكىل جەر شارى جۇيەسىن ٴوزىنىڭ جەكە مۇددەسى ٴۇشىن ۇيلەستىرمەك بولعان.

اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى