ەل جاڭالىقتارى
تيپىن وزگەرتىپ، دارەجەسىن جوعارىلاتقان ۇلكەن قالالاردا تەكسەرىپ-زەرتتەۋ جۇرگىزۋ-ساپانى جوعارىلاتىپ، جاڭالىق اشىپ، ساياحاتشىلاردى باۋرادى
حاينان ولكەسى سەنىمدىلىك ەسىمدىگىن ٴتورت تۇسكە ٴبولۋ مەحانيزمىن جاسامپازدىقپەن ىسكە قوستى
شينجياڭ ىلە بولىمشە اسكەري رايونى اۋىرتپالىقتى جەڭىلدەتۋ شاراسىن شىعارىپ، شەكارا قورعانىس جاۋىنگەرلەرىنىڭ دارىندى بولۋىنا دەم بەردى
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-11
2019-9-10
2019-9-10
2019-9-10