جوعارى مەكتەپ ەمتيحانىندا مەكتەپ تالداۋ قالاي ىستەلەدى؟
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:ايناگۇل | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-06-19 17:43:00

 

    ءوز حابارىمىز: تاياۋدا جوعارى مەكتەپ بىتىرگەن كوپتەگەن وقۋشىلار مەن وتاعاسىلار جوعارى مەكتەپ تالداۋ، كەستە تولتىرۋ ىستەرىنە قاربالاس كىرىسىپ كەتتى. اتا-انالاردىڭ بالالارىنا جوعارى مەكتەپ تالداۋ، كەستە تولتىرۋ جاعىنداعى بازار سۇرانىسىنا سايكەسۋ ءۇشىن، كەيبىر قۇرىلىمدار باعاسى نە داۋىر جوعارى بولعان يىنفورماتسيالىق قىزمەت وتەۋ تۇرلەرىن اشتى، ولاردىڭ اقى باعاسى از بولعاندا 10 مىڭ يۋاننان، كوپ بولعاندا 40 مىڭ يۋاننان تۇسپەۋدە. ستانسيامىزدىڭ ءتىكلشىسى گۋان تيڭ بۇل جونىندە بىلاي دەپ حابارلايدى.


    ءتىلشى بەيجيڭدى قامتىعان كوپتەگەن جەرلەردەگى مەكتەپ تالداۋعا قىزمەت وتەۋ ورىندارىنا بارىپ، ولاردىڭ يىنفورماتسيامەن قامداۋ اقىلارىنىڭ نەداۋىر جوعارى ەكەندىگىن ءبىلدى. بەيجيڭنىڭ حايديان رايونىنداعى وسىنداي ءبىر ورىن وزدەرىنىڭ توراپ ارقىلى يىنفورماتسيا تەكسەرۋ جۇيەلەرىن تانىستىردى، بۇل جۇيەنىڭ باعاسى 898 يۋان ەكەن. وسى ورىننىڭ قىزمەتكەرى مىناداي جاعدايلاردى تانىستىردى: ءسىز بۇل جۇيەنى ساتىپ العاننان كەيىن، ءبىز سىزگە ارناۋلى ەسەپ جانە قۇپيا ءنومىر اشىپ بەرەمىز، بۇل جۇيەنىڭ ىشىندە مەكتەپتەردىڭ جاعدايىن ۇعىسۋ، كاسىپتەردىڭ جاعدايىن ۇعىسۋ ارنالارى بار بولىپ، بۇل ارنالار ءسىزدىڭ بالاڭىزدىڭ ساۋياسىنا ۇيلەسەتىن مەكتەپتەر مەن كاسىپتەردى كورسەتىپ بەرەدى.


    وسىنداي ينفورماتسيا ساتۋ كاسىبىنەن سىرت، جەتەكشىلىك ەتۋ قۇرىلىمدارى ءبىر بالاعا ءبىر ادام قىزمەت وتەيتىن ارناۋلى كاسىپتىك سيپات العان جەتەكشىلىك ەتۋ قىزمەتىن وتەيدى، مۇنىڭ اقىسى 10 مىڭ يۋاننان 40 مىڭ يۋانعا دەيىن بولادى. مەكتەپ بىتىرەتىن كوپتەگەن كلاستارعا كىلاس جەتەكشىلىك ىستەگەن چيڭ مۇعالىمنىڭ قاراۋىنشا، مەكتەپ تالداۋعا الدەنەشە 10 مىڭ يۋان اقشا جۇمساۋدىڭ قاجەتى جوق. مەكتەپ تالداۋ بارىستارى ونشا كۇردەلى دە ەمەس، وتاعاسىلار مەن وقۋشىلار وزدەرى توراپقا شىعىپ ىزدەستىرسە دە قالاعان مەكتەپتەرىن تاۋىپ تالداۋلارىنا بولاتىن ەدى، ال، قازىر ەمتيحاننان العان ءنومىرىن بىلگەننەن كەيىن عانا مەكتەپ تالداۋعا بولادى، مۇنداي جاعدايدا وقۋشىلار وزدەرىنىڭ ەمتيحان نومىرلەرىنە جانە بۇرىنعى جىلدارداعى وقۋشى قابىلداۋ جاعدايىنا قاراي تالدايتىن مەكتەپتەرىن بەلگىلەسە بولادى.


    21- عاسىر وقۋ اعارتۋىن زەرتتەۋ ورنى باستىعىنىڭ ورىنباسارى شيوڭ بيڭچي بۇل جونىندە مىنانى ايتادى: قازىر جوعارى مەكتەپ تالداۋعا قىزمەت وتەۋ ورىندارىنىڭ ساپالارى تومەن، دەگەندەي كاسىپتىك سيپاتى جوق كەيبىر قۇرىلىمدار تەك پايدا كىرەتىن بولسا بولعانى وعان كىرىسىپ كەتەدى، بۇلاي بولعاندا تۇتاس بازاردا شىنى مەن جالعانى، جارامدىسى مەن جارامسىزدارى ارالاسىپ ميشا بىلىعادى، سوندىقتان، وتاعاسىلار مەن وقۋشىلار الدام قالتاعا ءتۇسىپ قالۋدان ساقتانعاندارى ءجون.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى