شينجياڭ بيىل جۇزدەن استام شاعىن كومىركەندى جابادى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-07-16 16:43:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: كومىر ونەركاسىبىنىڭ قۇرلىمىن تەڭشەۋدى جەدەلدەتۋ ٴۇشىن، بيىل شينجياڭ جىلدىق ٴوندىرس قۋاتى 300 مىڭ تونىنادان تومەن 109 ورىنداعى شاعىن كومىر كەندى جابادى، قازىرگە دەيىن 105 ورىنداعى كومىركەن ٴوندىرسىن توقتاتتى.

 

سونىمەن قابات، شارۋاشىلىق قوعام دامۋىنا قاجەتتى كومىرمەن قامداۋدى قامتاماسىزداندىرۋ ٴۇشىن، شينجياڭ كومىركەن قاجەتى جانە ٴوندىرس قۇرىلىسىنىڭ ٴىس جۇزىندىگىنە نەگىزدەلىپ، 21 ورىنداعى كومىركەندى ۋاقىتشا ىسكە قوسىپ، وڭتۇستىك شينجياڭداعى كومىر شۇعىل قاجەتتى ورىندارعا جوتكەپ، بولات -تەمىر ٴوندىرس قۋاتىنىڭ جوعارلاۋىنان تۋىنداعان كوكس كومىرگە بولعان شۇعىل قاجەتتى قاناعاتتاندىرادى.

 

تاياۋ جىلداردان بەرى كومىركەندەردىڭ بايلىعىن رەتكە سالۋ جانە كەن ٴوندىرسىنىڭ ورەسىن جوعارلاتۋ ارقىلى شينجياڭدا كومىركەندەردىڭ سانى 12- بەسجىلدىق كەزىندەگى 350 دەن 2016- جىلى 270 كە ازايدى، الايدا شينجياڭىنىڭ كومىر ونەركاسبىندە قۇرىلىمدىق قايشىلىق ٴبىرشاما كورنەكتى. 270 ورىنداعى كومىركەن اراسىندا جىلدىق ٴوندىرس قۋاتى 300 تونىناعا جەتپەيتىن شاعىن كومىركەن 70 نەشە بولىپ، جالپى ٴوندىرس قۋاتى 75 ميلليون 530 مىڭ تونىناعا جەتەدى. جىلدىق ٴوندىرس قۋاتى 300مىڭ تونىنادان تومەن كومىركەن200 بولىپ، جالپى ٴوندىرس قۋاتى 18 ميلليون 480 مىڭ تونىناعا جەتەدى. شاعىن كومىركەندەر تۇتاس ولكەدەگى كومىركەن جالپى ساننىڭ 70% تەن استامىن يەلەيدى.

 

اۋدارعان: سەرىك راقىم ۇلى