ورتالىق اسكەري ىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ بۇيرىققا قول قويىپ، «جاڭادان وزگەرىس ەنگىزىلگەن ارميانىڭ ورگان كەڭسە حۇجاتتارىن ءبىر جايلى ەتۋ ەرەجەسى» جاريالاندى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-07-17 10:19:00

 

    ءوز حابارىمىز: تاياۋدا ورتالىق اسكەري ىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ بۇيرىققا قول قويىپ، «جاڭادان وزگەرىس ەنگىزىلگەن ارميانىڭ ورگان كەڭسە حۇجاتتارىن ءبىر جايلى ەتۋ ەرەجەسى» جاريالاندى، 2017 ـ جىلى قازاننىڭ 1 ـ كۇنىنەن باستاپ اتقارىلادى. ەرەجە جيىنى 8 تاراۋ 40 تارماققا ءبولىنىپ، ارميا ورگاندارىنىڭ كەڭسە حۇجاتتارىن ءبىر جايلى ەتۋ ءپرىنسىبى، حۇجاتتاردىڭ تۇرلەرى مەن فورمالارى، جازبا ەرەجەلەرى، حۇجاتتاردى ءبىتىرۋ تارتىپتەرى جانە باسقارۋ تالاپتارى قاتارلىلارعا جاڭا بەلگىلەمەلەر شىعارىلدى.

 

«جاڭادان وزگەرىس ەنگىزىلگەن ارميانىڭ ورگان كەڭسە حۇجاتتارىن ءبىر جايلى ەتۋ ەرەجەسى» ماڭىزدى اسكەري زاڭ ەرەجەگە جاتادى ءارى ارميانىڭ ءار دارەجەلى ورگاندارىنىڭ كەڭسە حۇجاتتارىن ءبىر جايلى ەتۋىنە جەتەكشىلىك ەتەتىن نەگىز بولىپ تابىلادى. قازىر اتقارىلىپ جاتقان ەرەجەگە وزگەرىس ەنگىزىپ كەمەلدەندىرۋ ـ پارتيانىڭ جاڭا جاعدايداعى ارميانى قۇدىرەتتەندىرۋ نىساناسىن ىسكە اسىردى كوزدەپ، ارميانى زاڭمەن باسقارۋ، ارميانى قاتاڭ باسقارۋ باعىتىن دايەكتەندىرىپ، ارميانى جۇيەلەستىرۋ قۇرىلىسىن كۇشەيتۋدەگى ماڭىزدى شارا بولىپ تابىلادى.

 

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى