ەلىمىز تۇرعىندارىنىڭ جوعارى قان قىسىمىنا شالدىعۋ مولشەرى ۇرتىس ارتقان
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-08-13 10:58:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: مەملەكەتتىك جۇرەك قان تامىرلار اۋرۋىن تىزگىندەۋ ورتالىعى جاريالاعان 12-بەسجىلدىقتاعى جوعارى قان قسىىم ناۋقاسىنان ۇلگى الىپ تەكسەۋ ناتيجەسىنە قاراعاندا، ەلىمىزدە شامامەن 250 ميلليونداي ادام جوعارى قان قىسىمى ناۋقاسىنا شالدىققان،ولاردىڭ سانى ارتىپ، جاستارىنىڭ ۇلعايۋىنا بايلانىستى كوبەيە تۇسكەن. تۇلعالىق جاقتان ەلىمىزدە 18 جاستان جوعارى ەرەسەكتەردىڭ جوعارى قان قىسىم ناۋقاسىنا شالدىعۋ مولشەرى %23 بولىپ، ەرلەردىڭ وسى اۋرۋعا كىرىپتار بولۋ مولشەرى ايەلدەرگە قاراعاندا كوپ بولعان، قالالىقتاردىڭ جوعارى قان قىسىم ناۋقاسىنا شالدىعۋ مولشەرى %23.1، اۋىل –قىستاقتىكتى %22.9 بولىپ قالا مەن اۋىل پارقى كىشىرەيگەن.

 

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى