بيىل الۋان فورما قولدانىپ، تايۋاندى ب م ۇ-نىڭ جۇيەسىنە ەنگىزۋ تالابىن جەتكىزەمىز
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-09-13 16:48:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: مەملەكەتتىك كەڭەس كەڭسەسىنىڭ مالىمدەمەشىسى ان فىڭشان 13-قىركۇيەك كۇنى داعدىلى اقپارات جاريالاۋ ماجىلىسىندە سۇراۋعا جاۋاپ بەرگەندە بىلاي دەدى: ب م ۇ يەلىك ۇقىقتى ەلدەردەن ۇيىمداسقان حالىقارالىق ۇيىم، ٴبىر جۇڭگو ساياساتىن اتقارادى، حالىقارالىق قوعام جاپپاي اتقارىپ وتىرعان ٴبىر جۇڭگو پرينسىبىنە سايىس جاريالاعان ٴارقانداي ارەكەت جۇزەگە اسپايدى.

 

72-كەزەكتى ب م ۇ جينالىسىنىڭ ٴماجىلىسى جەرلىك ۋاقىت 12-قىركۇيەك كۇنى نيۋ-يوركتاعى ب م ۇ-نىڭ باس شتابىندا اشىلدى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، تايۋان اكىمياتىنىڭ سىرتپەن بارىس-كەلىس جاساۋ تاراۋلارى وسىدان بۇرىن: بيىل الۋان فورما قولدانىپ، تايۋاندى ب م ۇ-نىڭ جۇيەسىنە ەنگىزۋ تالابىن جەتكىزەمىز،-دەگەن.

 

ان فىڭشان بىلاي دەدى: دۇنيەدە ٴبىر عانا جۇڭگو بار، ۇلى قۇرىلىق پەن تايۋان ٴبىر جۇڭگوعا جاتادى، مۇنىڭ بۇلتارتپاس زاڭدىق دالەلى جانە ناقتى نەگىزى بار، ٴارى حالىقارالىق قوعام ورتاق مويىنداعان شىندىق.

 

اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى