بۇكىل ەلدەگى تۇرعىندار تۇتىنۋ باعاسى شىلدە ايىندا ۇقساس مەزگىلدەگىدەن %2.1 ارتتى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-08-09 17:36:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: مەملەكەتتىك ساناق مەكەمەسىنىڭ 9-تامىزداعى ساندى مالىمەتىندە، شىلدە ايىندا بۇكىل ەلىمىز بويىنشا تۇرعىنداردىڭ تۇتىنۋ باعا كورسەتكىشى ۇقساس مەزگىلدەگىدەن %2.1 ارتىپ، ارتۋ مولشەرىنىڭ الدىڭعى ايدان ەكى پايىز جوعارىلاعاندىعى كورسەتىلدى. بۇكىل ەلدەگى تۇرعىندار تۇتىنۋ باعا كورسەتكىشىن قالىپتاستىرعان 8 ۇلكەن تۇردەگى تاۋار جانە قىزمەت وتەۋ باعاسى ۇقساس مەزگىلدەگىدەن تۇرلىشە دارەجەدە قىمباتتاعان. تامىز ايىندا ازىق- تۇلىك، اراق، تەمەكى باعاسى ۇقساس مەزگىلدەگىدەن %1 جوعارىلاعان، بۇل بۇكىل ەلدەگى تۇرعىندار تۇتىنۋ باعا كورسەتكىشىنىڭ وسۋىنە ىقپال جاساپ 0.31 پايز ارتقان، باسقا 7 ۇلكەن تۇردەگى باعا ۇقساس مەزگىلدەگىدەن ورلەگەن، بۇنىڭ ىشىندە ەمدەۋ دەنساۋلىق ساقتاۋ، قاتىناس جانە حابالاسۋ، تۇرار جاي باعاسى جەكە-جەكە %4.6، %3 جانە %2.4 جوعارىلاعان، وقۋ اعارتۋ مادەنيەت جانە ساۋىق سايران، تۇرمىستىق تۇتىنۋ بۇيىمدارى، قىزمەت وتەۋ باعاسى جەكە-جەكە %2.3، %1.6 وسكەن، كيىم كەشەك، باسقادا بۇيىمدار مەن قىزمەت وتەۋ باعاسى تۇگەلدەي %1.2 قىمباتتاعان.