جۇڭگونىڭ جەر-جەرىندەگى ساۋدا توپتارى شەتەل ونىمدەرىن بەلسەندى ساتىپ الدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-11-09 10:31:00

 

    ٴوز حابارىمىز: بىرنەشە كۇننەن بەرى، جەر-جەردەگى ساۋدا توپتارى يمپورت كورمەسىندە ارت-ارتىنا ساتىپ الۋ كەلىسىمىنە قول قويىپ، ٴوزدەرىنىڭ قاجەتتى زاتتارىن ساتىپ الدى.


    يمپورت كورمەسى كەزىندە، حۋنان ولكەسىنەن كەلگەن حۋنان حاۋ تۇڭ قامداۋ جەلىسى شەكتى سەرىكتىگى برازيليانىڭ ازىق-تۇلىك كاسپورىنىنان تاۋىق ەتى ونىمدەرىن ساتىپ الدى. وسى سەرىكتىكتىڭ ديرەكتورى حۋان چۇڭىنىڭ تانستىرۋىنا قاراعاندا، ولار 10 ميلليون ا ق ش دوللارىندىق ەت ونىمدەرىن ساتىپ الۋ كەلسىمىنە كەلگەن.


    شاندۇڭ كاسپورىندارىنىڭ دا تابىسى مول بولدى، يمپورت كورمەسىنىڭ ەكىنشى كۇنىنىڭ وزىندە جيىرمادان ارتىق نىساندارعا شوعىرلى قول قويدى، شاندۇڭ اۋىر ونەركاسىپ توبى مەن بەلروسسيا بەلاس توبى ماتوردان باستاپ نەگىزگى ماشيناعا دەيىنگى قوس باعىتتاعى جالپى بەتتىك سەلبەستىكتى اقىلداستى. بەلروسسيا بەلاس توبىنىڭ ديرەكتورى پەتىر بايرحامۋچيك بىلاي دەدى: ٴبىزدىڭ نەگىزگى باعىتىمىز كەن قازۋدا پايدالانىلاتىن جابدىقتاردى جۇڭگو جانە ازيادا ٴوندىرىپ قۇراستىرۋ.


    11-ايدىڭ 8-كۇنى، جىجياڭ ولكەسىنىڭ كوپتەگەن ولكەگە قاراستى مەملەكەت كاسپورىندارى اۋىل-شارۋاشىلىق ونىمدەرى، ازىق-تۇلىك قاتارلى سالالاردا 10 سەلبەستىك نىسانىنا قول قويدى. جىجياڭ ولكەسى مەملەكەتتىك قارجى كوميتەتىنىڭ پارتكوم شۋجيى فىڭ بوشىڭ بىلاي دەدى: جىجياڭنىڭ مەملەكەت باسقارۋىنداعى كاسپورىندارى قازىر شەتەلمەن اشىق سەلبەستىكتىڭ اياق الىسىن تەزدەتىپ، يمپورت كورمەسىنىڭ ىقپالىنان پايدالانىپ، وزىق تەحنيكا وزىق اسپاپتاردى ساتىپ الۋ تەبىنىن ارتتىردى. يمپورت كورمەسى كەلىسىمگە قول قويۋ زالىنداعى قيمىل 11-ايدىڭ 6-كۇنىنەن 8-كۇنىنە دەيىن، نەگىزىنەن ورتالىق كاسپورىندارىنىڭ توپتىق قول قويۋى، ٴىشىنارا ولكە، قالا، رايوندار ۇيىمداستىرعان ساۋدا توپتارىنىڭ قول قويۋ قيىملدارى شوعىرلانعان. 11-ايدىڭ 6-، 7-كۇندەرى جەرلىك ساۋدا توپتارى جەكە-جەكە 45 مايدان جانە 28 مايدان كەلىسمگە قول قويادى.

اۋدارعان: ەركەبۇلان ٴمۇتان ۇلى