جيۋ جايگۋ سىلكنىس رايونىندا قاتەرلى ناۋقاس تارالعان جوق
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-08-13 10:55:00

 

    حالىق گازەتىنىڭ حابارى: ٴتىلشى سىچۋان ولكەلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ كوميتەتىنەن مىنانى ۇعىستى، سىچۋان ولكەسىنىڭ جيۋجايگۋ اۋدانىنداعى اپات رايونىندا تامىزدىڭ 12-كۇنى ساعات 12 گە دەيىن 525 جارالى قابىلدانىپ ەمدەلدى. اپات رايونىندا قاتەرلى جۇقپالى اۋرۋ تارالعان جوق جانە تۇتقيىل الەۋمەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۋاقيعاسى دا كورىلمەدى.

 

جۇڭگو سىلكىنىستى باقىلاۋ مەكەمەسى تامىزدىڭ 12-كۇنى جيۋجايگۋ ناق مايدان قولباسشىلىق شتابىندا «جيۋجايگۋ 7 بال جەر سىلكىنس بەلگى قاريتاسىن» جاريالادى. سىلكىنس بەلگى قاريتاسىندا مىنالار كورسەتىلدى، وسى رەتكى سىلكىنستە ەڭ جوعارى 9 دارەجە بولعان، 6 دارەجەدەن جوعارى رايون كولەمى 18 مىڭ 295 شارشى كيلومەترگە جەتىپ، سىچۋان ولكەسى مەن گانسۋ ولكەسىندەگى 8 اۋدان اپاتقا ۇشىراعان.

 

مامانداردىڭ تانىسىترۋىنا قاراعاندا، وسى رەتكى سىلكىنس دارەجەسى جوعارى بولىپ 7 بالعا جەتكەن، كورىنس رايونىندا ادامدار شوعىرلانعاننان تىس باسقا جەردەگى بىتراندى ورنالاسقان قىستاقتاردا ادامدار ٴبىرشاما از بولعان، بۇعان قوسا جەرلىك سىلىكنىستەن ساقتانۋ اپات شىعىنىن ازايتۋ قۋاتى جۋىق جىلدان بەرى ۇرتىس جوعارىلاعان، سوندىقتان دا وسى رەتكى سىلىكنىستە جارالانعاندار مەن ولگەندەر از بولعان، قۇرلىستاردىڭ بۇلىنۋ دارەجەسى چيڭحاي ولكەسىنىڭ يۇشۋ اۋدانىنداعى 7.1 بال سىلىكنىستەن، سىچۋان ولكەسىنىڭ لۋشان اۋدانىنداعى 7 بال سىلىكنىستەن، يۇننان ولكەسىنىڭ لۇديان اۋدانىنداعى 6.5 بال سىلكىنسىتەن الدە قايدا تومەن بولدى.

 

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى