حىبەيدىڭ شيۇڭ-ٴان رايوننىڭ جاۋاپتىسى : كادىر ىستەتۋ تۇزىمى بۇكىلدەي مىندەتكە تاعايىنداۋ فورماسىندا جۇرگىزىلەدى دەدى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2017-09-12 10:37:00

 

    ٴوز حابارىمىز: ٴتىلشىنىڭ شيۇڭ-ٴان جاڭا رايونىن باسقارۋ كوميتەتىنەن ۇعىسۋىنشا، شيۇڭ-ٴان جاڭا رايونىنىڭ كادىر ىستەتۋ تۇزىمىندە زور جاڭالىق بولىپ، بولاشاقتا ەلدەن ەرەك دارىندىلاردى تالداپ ىستەۋ تۇزىمى قولدانىپ، دارىندىلاردى باۋراي بىلۋ، ولاردى الىپ قالۋ جانە ولاردىڭ دامۋىنا تاماشا شارت-جاعداي جاراتىلاتىن بولدى.

 

حىبەي ولكەسى شيۇڭ-ٴان جاڭا رايوندىق پارتيا قىزمەت كوميتەتىنىڭ ورىنباسار شۋجيى، تۇراقتى ىستەرگە جاۋاپتى ورىنباسار مەڭگەرۋشى ليۋ باۋليڭ جۋىردا بىلاي دەدى: شيۇڭ-ٴان جاڭا رايونى ساراپتاۋ، بىرلىككە كەلتىرۋ جانە ٴونىمى جوعارى بولۋ پىرينسىبى بويىنشا ٴىرى تاراۋ تۇزىمى، كەڭ سالالى جانە مىندەتكە تاعايىنداۋ تۇزىمىن اتقارىپ، ساراپتان وتكەن باسقارۋ قۇرىلىمىن قالىپتاستىرىپ، اكىمشىلىك دارەجە ساتىسىن ازايتىپ، شاعىن ۇكىمەت قۇرىلىمى كەڭ كولەمدى قىزمەت وتەۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرىپ، اكىمشىلىك جاقتان قىزمەت وتەۋ ونىمدىلىگىن جوعارىلاتادى. جاڭا رايوننىڭ عىلمي ورنالاستىرۋ باسقارۋ قۇرىلىمى دامۋ ومىرشەڭدىگىن ارتتىرىپ، جاڭا رايوندى جاڭا دامۋ تانىمىن دايەكتى تياناقتاندىرۋ جانە جاڭالىق جاراتۋداعى ۇلگى رايون ەتىپ قۇرۋعا قۇلشىنىس جاسالادى.

 

ول بىلاي دەدى: جاڭالىق جاراتۋ--- شيۇڭ-ٴان جاڭا رايوننىڭ ومىرشەڭدىك قاينارى، اسىرەسە مۇندا قۇرىلىمدى ورنالاستىرۋ، دارىندىلاردى باۋراۋ، كادىرلەردى باسقارۋ، اكىمشىلىك جاقتان قاراپ بەكىتۋ جاعىندا تىڭ جاڭالىقتار بار. دارىندىلاردى باۋراۋ جاعىندا، شيۇڭ-ٴان جاڭا رايونى ەرەكشە ساياسات قولدانىپ، دارىندىلاردى ەنگىزۋ، ىستەتۋ جانە باسقارۋ قاتارلى جاقتاردا بۇرىنعى جوسىنداردى بۇزىپ، جاڭالىق جاراتۋ جەتىستىكتەردى بازارلاندىرۋ شابىتتاندىرۋ مەحانيزىمىن ورناتىپ، ەل ٴىشى - سىرتىنداعى جوعارى دەڭگەيدەگى دارىندىلاردى جاڭا رايونعا كەلىپ جاڭالىق جاراتىپ، كاسىپ اشۋعا باۋرايدى. شيۇڭ-ٴان جاڭا رايونى ەلدەن ەرەك دارىندىلاردى تالداپ ىستەتۋ تۇزىمىن اتقارادى، جاڭا رايونعا قاجەتتى دارىندىلاردىڭ ٴبارى قارسى الۋعا يە بولادى، اشىپ ايتاتىن بولساق جاقسى ىستەگەن ادامنىڭ ەڭبەك اقىسى جوعارى بولادى، ەڭبەك اقى ولشەمى بەيجيڭ قالاسىنان نەمەسە وداندا جوعارى بولادى. الدىڭعى شەپتەگى دارىندىلار مەن جوعارى دەڭگەيدەگى دارىندىلارعا بازارلاندىرۋ كەلىسىمى اتقارىلادى.

 

اۋدارعان: نازار ءارىپ ۇلى