حالىق گازەتى شولۋشىنىڭ « ا ق ش-نىڭ ساۋداداعى ۇرىنشاقتىق ارەكەتىٴوزىنٴوزى قۇرتقانمەن بارابار» دەگەن تاقىرىپتاعى ماقالاسى
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2018-07-08 19:38:00


ٴوز حابارىمىز: 8-شىلدە كۇنى باسپادان شىققان حالىق گازەتى شولۋشىنىڭ « ا ق ش-نىڭ ساۋداداعى ۇرىنشاقتىق ارەكەتى ٴوزىن-ٴوزى قۇرتقانمەن بارابار» دەگەن تاقىرىپتاعى ماقالاسىن جاريالادى.


ماقالادا بىلاي دەلىندى: ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ 6-شىلدە كۇنى جۇڭگونىڭ قۇنى 34 ميلليارد امەريكا دوللارىندىق تاۋارىنان كەدەن باجىسىن قوسىپ الۋىنداي اقىلعا سيىمسىز ارەكەتى حالىقارالىق قوعامنىڭ سىنىنا جولىقتى، اۋەلى ا ق ش ىنداعى كوپتەگەن ىقپالدى مەديالاردا بۇل جونىندە ايىپتاۋ ۇندەۋىن جاريالادى. اقسارايدىڭ «مەزەتتىك ەرجۇرەكتىكپەن» ساۋدا شايقاسىن قوزعاۋى- قالىپتى حالىقارالىق ساۋداعا سوققى بەرىپ، جەرشارى شارۋاشىلىعىن بۇلدىرىپ قالماستان، ا ق ش-نىڭ ٴوز مۇددەسىن دە اۋىر زياندايدى. سىڭار جاقتىلى كەدەن باجى ساياساتى ا ق ش تاريحىندا ەجەلدەن تابىستى بولىپ كورگەن جوق. حالىقارالىق ساۋدا دۇنيەدەگى بارلىق ەلدەردىڭ زەرسالا قورعاۋىنا مۇحتاج، استە شونجارلاردىڭ ٴوز بەتىمەن كەتۋ، جاعدايعا ارقالانىپ زورەكەرلىك ىستەۋ ۇقىعى بولادى دەگەندى بىلدىرمەيدى. ا ق ش-نىڭ وزىنە دانەڭە پايداسى جوق، سوڭىندا ٴوزىن-ٴوزى قۇرتاتىن ساۋدا ۇرىنشاقتىق ارەكەتىن ەرتەرەك دوعارۋىن ٴۇمىت ەتەمىز.