ۇيىرلى ۇيرەك پەن قىزىل كۇرىش گادا قىستاعىنداعىلاردىڭ قالتاسىن قامپايتتى
0
2017-07-03 09:44:00
|
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى
|
جاۋاپتى رەداكتور :داۋىلبەك


    ءوز ءتىلشىمىز ايناگۇل تولەگەن قىزى حابارلايدى. ساباما ساتىلى اتىزى حۇڭحى اۋدانى باۋحۋا قالاشىعىنىڭ شەكارا ىشىنە ورنالاسقان. دۇنيە جۇزىندەگى كولەمى ەڭ ۇلكەن «حاني ساتىلى اتىزى». تەڭىز دەڭگەيىنەن بيىكتىگى 400 مەتردە 1800 مەتر ارالىعىندا، 4300 ساتىلى اتىز ءبىر-بىرىمەن ۇشتاسىپ ايبىندى دا كوركەم كورىنىس قالىپتاستىرادى. ساباما ساتىلى اتىزىنا 21 قىستاق بىتىراي قونىستانعان بولىپ ورمان-قىستاق-ساتىلى اتىز-سۋاراۋ جۇيەسى سىندى 4 قۇرىلعىلاردان قۇرالعان ءتيىمدى اۋىل شارۋاشىلىق ەكولوگيالىق ورتا جۇيەسى بولماق. 

 

_____________________________________________
حابارعا قاتىستى سۋرەتتەر


 


    بۇگىن تىلشىلىك ساپارىمىزدىڭ تيپتىك دالەلى بولعان گادا قىستاعىنا ات باسىن بۇردىق. ساتىلى اتىز بايلىق ابزالدىلىعىنان پايدالانعان گادا قىستاعى ءداستۇرلى كۇرىش ەگىن شاراۋشىلىعىندا مول وندىرىسپەن حۇڭحى استىق قامباسى اتاعىن ەنشىلەپ عانا قالماستان ەڭبەكشىل حاني حالقى بالىق جانە كۇرىش كاسىبىن تەڭ الىپ ءجۇرىپ تۇرمىس ورەسىن بىرتىندەپ جوعارىلاتتى. بۇكىل قالاشىقتىڭ كۇرىش، بالىق باعىمشىلىق كولەمى 6400 مۋ بولىپ ءار مۋ جەردەن 75 كيلوگرام ءونىم الادى. بۇدان تىس ەكولوگيالىق تاۋىق، ساتىلى اتىز ۇيرەگى قاتارلى باعىمشىلىقتى دامىتقان. مۇندا ءدامى ءتىل ۇيىرەتىن ۇيرەك جۇمىرتقاسى بەلوك قۇرامى جوعارى بولۋداي ەركشەلىگىمەن بازارداعى قاجەتتى قاناعاتتاندىرا الماۋداي سۇرانىسقا يە بولىپ، گادا قىستاعىنىڭ ۇيرەك باعىمشىلىعىنىڭ جىلدىق كىرىسى 200 مىڭ يۋاننان اسىپ، شاراۋلاردىڭ كىرىسىن ارتتىرىپ اۋقاتتاندىرۋعا باستاۋداعى ماڭىزى وندىرىسكە اينالعان. 


    گادا قىستاق كوميتەتىنىڭ باستىعى، ۇيرەك جۇمىرتقا باعىمشىلىعى، قىزىل كۇرىش ەگىنشلىك سەلبەستىك كوپەراتيۆىنىڭ جاۋاپتىسى گو ۋليۋ بىلاي دەدى: مۇندا ءبىز سەرىكتىك پەن سەلبەستىك كوپەراتيۆتى ۇشتاستىرۋداي باسقارۋ ءتاسىلىن قولداندىق، بۇرىننان ۇيرەك باعىمشىلىعىمەن شۇعىلدانىپ كەلە جاتقان شاراۋالار ونىمدەرىن بازارعا سالىپ ەكونوميكالىق قۇن جاراتۋدى بىلمەيدى، تەك وزدەرىنىڭ تۇرمىستىق قاجەتىن قاناعاتتاندىرۋدى ويلايدى، مەن ءوزىم دە ۇيرەك باعىپ ەرجەتكەنمىن، كەيىن كەلە 2009-جىلدان باستاپ ونىمدەرىمىزدى بازارعا ويىستىرۋدى، ساپالى ۇيرەك جۇمىرتقا ونىمدەرىن سىرت ادامدارعا تانىتۋعا بەل بايلاپ 2 جىلدىق قۇلشىنستىڭ ارقاسىندا ۇيرەك جۇمىرتقا باعىمشىلىعى جانە قىزىل كۇرىش ەگىنشلىك سەلبەستىك كوپەراتيۆىن قۇرىپ، ءوزىمىزدىڭ ماركامىزدى جاراتتىق. تۇرمىستىق ورەنىڭ جوعارىلاۋىنا ساي ساپالى جاسىل ونىمدەردى تۇتىنۋشىلار، كاسپورىندار، ونىمدەرىمىزگە زاكاز بەرەتىندەر وزدەرى ىزدەپ كەلەتىن بولدى. مىنە وسى ارقىلى بۇقارانىڭ تۇرمىسىن جاقسارتۋدان تىس كەدەي سەميالاردى سۇيەمەلدەۋگە نەگىز قالادىق. بۇدان كەيىن دە ورنىقتى ءوندىرىس ونىمدىلىگىمىزدى ساقتاپ، باي دا قۋاتتى گادا قىستاعىن قۇرۋعا قۇلشىنامىز.

企业微信截图_20180509102124.jpg
企业微信截图_20180510111734.jpg
timg.jpg
企业微信截图_20180510162547.jpg
企业微信截图_20180509110700.jpg