شينجياڭنىڭ اۋىل-قىستاق ساياحاتى جالعاستى جانداندى
0
2019-07-07 10:47:00
|
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى
|
جاۋاپتى رەداكتور :


    ٴوز حابارىمىز: شينجياڭ اۋىل ـ قىستاقتارى ساياحاتىنىڭ ٴۇرتىس جاندانۋى ساياحات بازارىنا تىكەلەي جەتەكشىلىك ەتىپ، ساياحات تۇتىنىلىمىن جەبەدى.


    شىلىڭگىر ىستىق بولعانىمەن، شينجياڭنىڭ سانجى حۇيزۋ اۆتونوميالى وبلىسى شونجى اۋدانىنىڭ وڭتۇستىك تاۋلى رايونىنداعى داچۋەن تاتار اۋىلى تاتارلار قونىس رايونىنىڭ كورىنىس وڭىرىندە سالقىن سامال ەسىپ تۇر. تاۋلى رايوننىڭ كوركەم كورىنىسى مەن وزگەشە ەرەكشەلىككە يە تاتارلاردىڭ ارحيتەكتۋراسى، ويناقى تاتار بيلەرى قىرۋار قالا تۇرعىنىن وسى اراعا كەلىپ بوي جازۋعا، دەمالۋعا باۋرادى.


    شونجى اۋدانىنىڭ داچۋەنحۋ قىستاعى تۇرعىن ٴۇي جانە قالا ـ اۋىل قۇرىلىسى مينيسترلىگى جاعىنان جۇڭگونىڭ ٴداستۇرلى قىستاقتارى قاتارىنا 5 ـ توپتا ەنگىزىلدى، تاتار ۇلتىنىڭ كورىنىس رايونى- داچۋەنحۋ قىستاعىنىڭ ماڭىزدى قۇرامداس بولەگى. كورىنىس رايونى كوز ٴسۇرىندىرىپ قانا قالماستان، ٴار كۇنى ەكى مايدان قويىلاتىن تاتارلاردىڭ ٴان-ٴبي كونسەرتى، تاتارلاردىڭ ٴداستۇرلى ويىندارى جانە ٴدامدى تاعامدارى، سونداي - اق تاتارلاردىڭ كيىم - كەشەك كورمەسى سياقتى تۇرلەر ساياحاتشىلارعا وزىندىك ەرەكشەلىككە يە ۇلتتىق سالت-سانا ساياحاتىنىڭ باۋراعىشتىعىن سەزىندىردى. اۋىل ـ قىستاق ساياحاتىنىڭ جاقسى بولۋ ـ بولماۋىن باعالاۋداعى ماڭىزدى ولشەم ساياحاتشىلاردىڭ سول جەردەگى كەشىرمەسى.


    ۇرىمجىلىك ليۋ جيە ەسىمدى ساياحاتشى بىلاي دەدى : ۇلتتىق سالت-سانامەن، مادەنيەتپەن، ۇلتتىق سلوبتاعى قونالقامەن، سونداي-اق ٴدامدى تاعامدارمەن توعىستىرىلعان بەرەرى مول ساياحات داچۋەن تاتار اۋىلى سىندى بۇرىنعى شالعاي اۋىل ـ قالاشىقتى مەنىڭ كوپتەن بەرى كوزدەگەن ساياحات نىساناما اينالدىردى.


    داچۋەن تاتار اۋىلى ەلىمىزدەگى بىردەن - ٴبىر تاتار اۋىلى، ساياحات كاسىبى جەرگىلىكتى قىستاق تۇرعىندارىنىڭ كىرىسىن ارتتىردى. داچۋەنحۋ قىستاعىنىڭ تۇرعىنى سىماعۇل. ابۇ قۇسىمان ساۋدا ورايىن ٴدال مەڭگەرىپ، ايەلىمەن بىرگە شەشەسىنىڭ تاتار ٴداستۇرلى تاعامدارىن جاساۋ ونەرىنە مۇراگەرلىك ەتىپ، قىستاقتا تاتار سالت - ساناسىنا ساي ساياجاي اشتى. ادەمى پراندىكتەر، ٴتىل ۇيىرەتىن اركى اراعى ساياحاتشىلاردى تاڭداي قاقتىردى. ول تاعى بىلاي دەدى : قازىر ٴبىزدىڭ بۇل اراعا كەلىپ ساياحاتتايتىندار كوپ، قۇرىلعىلاردا كەمەلدەنىپ كەلەدى، جىلىنا 100 مىڭ دا 200 مىڭ يۋانداي كىرىس كىرگىزەمىز.


    بىرتە-بىرتە جاندانعان اۋىل ـ قىستاق ساياحاتى شينجياڭ ساياحات كاسىبىنىڭ جاڭا جارقىن تۇيىنىنە اينالدى. جۋىقتا، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونىنىڭ 13 تاراۋى «2019-2020 ـ جىلدارداعى اۋىل ـ قىستاق ساياحاتىنىڭ دامۋ ساپاسىن جوعارىلاتىپ، دارەجەسىن ارتتىرۋدى اتقارۋ جوباسىن» جاساپ جانە باسىپ تاراتىپ، اۋىل ـ قىستاق ساياحاتىن دامىتۋداعى ٴالسىز بۋىنداردى توڭىرەكتەي وتىرىپ، اۋىل ـ قىستاق ساياحات نەگىزدىك قۇرىلعى قۇرىلىسى، اۋىل ـ قىستاق قونىس ورتاسى، اۋىل ـ قىستاق ساياحات ونىمدەرى مەن قىزمەت وتەۋى، جاڭالىق اشۋ-قارجى قۇراۋ، سايكەستى ساياسات سياقتى 5 جاقتان ناقتى تالاپتاردى ايقىندادى، مۇنداعى ماقساتى-اۋىل ـ قىستاق ساياحاتىنىڭ ساپاسىن جوعارىلاتىپ، دارەجەسىن ارتتىرىپ، اۋىل ـ قىستاق ساياحاتىنىڭ تۇتىنۋدى جەبەۋ، كەدەيلىكتەن قۇتىلدىرۋدان قامال الۋ، اۋىل-قىستاقتاردى گۇلدەندىرۋ، حالىق تۇرمىسىن جاقسارتۋ، جوعارى ساپالى دامۋدى تياناقتاندىرۋداعى ماڭىزدى جەتەكشىلىك رولىن ونان ارى ساۋلەلەندىرىپ، ساياحات كاسىبىنىڭ شينجياڭنىڭ ستراتەگيالىق تىرەكتى كاسىپ سالاسىنا اينالۋىن ىلگەرىلەتۋ بولىپ تابىلادى.


اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

00.jpg
QQ浏览器截图20190706152627.jpg
未标题-2.jpg
未标题-2.jpg
未标题-2.jpg