دارىندىلارعا تالاسقان قالالار اقشامەن ادام تارتپاق
0
2019-08-09 11:05:00
|
كەلۋقاينارى:
|
جاۋاپتى رەداكتور :

 

    حاڭجوۋ قالاسىنىڭ «دارىندىلاردى باۋراۋ شايقاسى» اناعۇرلىم قىزا ءتۇستى. «قىپ-قىزىل اقشا دايىنداۋ» ارقىلى «وقۋ تاۋىسىپ حاڭجوۋدا قالاتىن ىستۋدەنتتەرگە «اقشا ۇسىنباق».

 

8-ايدىڭ 5-كۇنى حاڭجوۋ قالالىق دارىندىلارعا قىزمەت وتەۋ مەكەمەسى «ٴبىر ٴبولىم مەكتەپ بىتىرگەن وقۋشىلاردىڭ تۇرمىستىق قوسىمشا قاراجات ٴوتىنىشىن ۋاقىتشا كەشىكتىرىپ قابىلداۋ جونىندەگى حابارلاندىرۋدى» جاريالادى. (تومەندە قىسقارتىپ «حابارلاندىرۋ» دەلىنەدى).

 

«حابارلاندىرۋدا» كورسەتىلۋىنشە، قازىر اتقارىلعان حاڭجوۋ قالاسىنىڭ جوعارى مەكتەپ تاۋىسقان وقۋشىلارعا تۇرمىستىق قوسىمشا قاراجات بەرۋ ساياساتى سايكەستى رەتتەلەدى، قوسىمشا قاراجات ولشەمى ماگيسترلەر 20 مىڭ يۋان، دوكتورلار 30 مىڭ يۋاننان رەتتەلىپ، تولىق كۋرىس تاۋىسقاندارعا 10 مىڭ يۋان، ماگيسترلەرگە 30 مىڭ يۋان، دوكتورلارعا 50 مىڭ يۋان بەرىلەتىن بولدى. بۇل وسى كەزەكتى ماگيستر مەن دوكتورعا بەرىلەتىن قوسىمشا قاراجاتتىڭ جوعارىلاعاندىعىنان دەرەك بەرەدى. بيىل وقۋ تاۋىساتىن تولىق كۋرىس ىستۋدەنتتەرى حاڭجوۋدا قالاتىن بولسا قوسىمشا قاراجاتتان يگىلىكتەنە الادى.

 

بيىل جىل باسىنان بەرى حاڭجوۋدا نوپوسقا قوندىرۋ ساياساتى بوساڭسىدى. 4-ايدا حاڭجوۋ قالاسى «كاسىپورىنداردى ورنىقتىرۋ، ارتۋدى ورنىقتىرۋ، ناقتى ەكونوميكانىڭ دامۋىن جەبەۋ ساياساتتىق شارالارى جونىندەگى ۇقتىرۋدى» جاريالادى.

 

بۇنىڭ 18-تارماعىندا تولىق كۇندىك داشۋەنىڭ ارناۋلى كۋرىسىنەن جوعارى وقىعان دارىندىلار حاڭجوۋدا قالىپ جۇمىس ىستەپ قوعامدىق قامسىزداندىرۋ قورىن تاپسىرسا، تىكەلەي نوپوسقا قوندىرۋعا بولادى دەلىنگەن.

 

بيىل 5 ـ ايدا حاڭجوۋدا نوپوسقا قوندىرۋ ساياساتى جالعاستى بوساڭسىپ، نوپوسقا قوندىرۋدا تەك مىناداي 3 شارتتى عانا قاناعاتتاندىرسا بولعانى دەلىندى: تولىق كۇندىك جوعارى تەحنيكۋم، تولىق كۋرس وقۋ تاريحى بولۋى. بىلايشا ايتقاندا، داشۋەدە جوعارى تەحنيكۋم، تولىق كۋرس بىتىرگەندەر حاڭجوۋدا قىزمەت ىستەپ، ٴبىر ايدان ارتىق قوعامدىق قامسىزداندىرۋ قاراجاتىن تاپسىرسا نوپوسقا قوندىرىلادى، جوعاررى تەحنيكۋم تاۋىسقانداردىڭ جاسى 35 تەن تومەن، تولىق كۋرىس تاۋىسقانداردىڭ جاسى 45 تەن تومەن بولۋى كەرەك. ياعني، جوعارى تەحنيكۋم، تولىق كۋرس تاۋىسقاندار حاڭجوۋدا قىزمەت ىستەپ، ٴبىر ايدان ارتىق قوعامدىق قامسىزداندىرۋ قاراجاتىن تاپسىرىپ نوپوسقا قونا الادى، سونداي-اق بۇرىنعى دارىندى تاپشى كاسىپتەر تۋرالى تالاپتار كۇشىنەن قالعان.

 

حاڭجوۋ قالاسىنداعى ساناق مەكەمەسى جاريالاعان حابارعا نەگىزدەلگەندە، 2018-جىلدىڭ سوڭىندا حاڭجوۋ قالاسىنىڭ تۇراقتى جان سانى 9 ميلليون 860 مىڭ ادامعا جەتىپ، 2017-جىلدان 338 مىڭ ادام ارتقان. ارتۋ سالىستىرماسى 3.57% كە جەتكەن. قازىرگى جاعدايعا قاراعاندا، حاڭجوۋ قالاسىنىڭ تۇراقتى تۇرعىندار سانىنىڭ 10 ميلليوندىق وتكەلدەن وتۋىنە از ۋاقىت قالدى.

 

توراپتاستار پىكىرى:
حاڭجوۋدىڭ ەڭ جاڭا جاريالاعان «حابارلاندىرۋىنا» قاراتا، كوپتەگەن توراپتاستار بۇل ٴىستى قولدايتىندىقتارىن ٴبىلدىرىپ، بۇلاي ىستەۋ قالانىڭ ومىرشەڭدىك قۋاتىن ارتتىرىپ، دارىندىلاردى باۋراۋعا ءتيىمدى دە قولايلى دەپ قارادى.

«دارىندىلارعا تالاسۋ» شايقاسىنىڭ دارەجەسى جوعارىلاپ، باسەكە قىزا ءتۇستى.

 

قۇرمەتتى وقىرمان، ٴسىز بۇعان قالاي قارايسىز ؟

 

 

شينحۋا اگەنتتىگى ۋيچات تۇعىرىنان اۋدارعان: قۋات جۇماش ۇلى

 

00.jpg
2f7e-iaxiufn7537717.jpg
企业微信截图_20190808170156.jpg
00.jpg
00.jpg