ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

دۇنيە جۇزىندە ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعاندار 190 ميلليون 670 مىڭ ادامعا جەتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-07-21 10:16

 

ٴوز حابارىمىز. دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى جاريالاعان جاڭا ساناقتا مىنالار كورسەتىلدى، دۇنيە ٴجۇزى بويىنشا جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋىنا شالدىققان ناۋقاستار الدىڭعى كۇندەگىدەن 390 مىڭ 26 ادام كوبەيىپ، 190 ميلليون 671 مىڭ 330 ادامعا جەتكەن؛ ولگەن ناۋقاستار 6424 ادام كوبەيىپ، 4 ميلليون 98 مىڭ 758 ادامعا جەتكەن.


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

دۇنيە جۇزىندە ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعاندار 190 ميلليون 670 مىڭ ادامعا جەتتى

دۇنيە ٴجۇزى بويىنشا جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋىنا شالدىققان ناۋقاستار الدىڭعى كۇندەگىدەن 390 مىڭ 26 ادام كوبەيىپ، 190 ميلليون 671 مىڭ 330 ادامعا جەتكەن؛