ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

ەۆروپا وداعى كوميتەتى ەۆروپا وداعىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ۋاقيعالارىنا شۇعىل توتەپ بەرۋگە دايىندالۋ جانە ٴۇن قوسۋ قۇرىلىمىن قۇراتىندىعىن جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-09-17 11:11

 

ٴوز حابارىمىز. ەۆروپا وداعى كوميتەتى 9-ايدىڭ 16-كۇنى «دەنساۋلىق ساقتاۋ شۇعىل جاعدايلارىنا قاراتا الدىن الا بايقاۋ جانە وعان تەز توتەپ بەرۋ» ٴۇشىن ەۆروپا وداعىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ۋاقيعالارىنا شۇعىل توتەپ بەرۋگە دايىندالۋ جانە ٴۇن قوسۋ قۇرىلىمىنىڭ قۇرىلعاندىعىن جاريالادى. بۇل قۇرىلىم تاعى ٴدارى - دارمەك، ۆاكسينا جانە قولعاپ، ماسكى قاتارلى ەمدەۋ بۇيىمدارىن تاپقىرلاۋعا، وندىرۋگە، تاراتۋعا كەپىلدىك ەتەدى. مەجەمەن بۇل قۇرىلىم كەلەر جىلدىڭ باسىندا جالپى بەتتىك ىسكە قوسىلادى.


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ەۆروپا وداعى كوميتەتى ەۆروپا وداعىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ۋاقيعالارىنا شۇعىل توتەپ بەرۋگە دايىندالۋ جانە ٴۇن قوسۋ قۇرىلىمىن قۇراتىندىعىن جاريالادى

ەۆروپا وداعى كوميتەتى 9-ايدىڭ 16-كۇنى «دەنساۋلىق ساقتاۋ شۇعىل جاعدايلارىنا قاراتا الدىن الا بايقاۋ جانە وعان تەز توتەپ بەرۋ» ٴۇشىن ەۆروپا وداعىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ۋاقيعالارىنا شۇعىل توتەپ بەرۋگە دايىندالۋ جانە ٴۇن قوسۋ قۇرىلىمىنىڭ قۇرىلعاندىعىن جاريالادى.