ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

ورتالىق ۇگىت ءٴبولىمى ۋ رۇڭجين مەن ۋاڭ حۇڭشۇيگە «ءداۋىر ۇلگىسى» اتاعىن بەردى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-09-17 11:13

 

ٴوز حابارىمىز. ج ك پ ورتالىق كوميتەتىنىڭ ۇگىت ٴبولىمى 9-ايدىڭ 16-كۇنى ۋ رۇڭجين مەن ۋاڭ حۇڭشۇيگە «ٴداۋىر ۇلگىسى» اتاعىن بەردى. ۋ رۇڭجين شاڭحاي قالاسى حۋاڭپۋ رايونى لۋ-ۋان 1-سەنترلى باستاۋىش مەكتەبىنىڭ باستىعى، وقىتۋشىسى، ول باستاۋىش مەكتەپ وقۋشىلارىنان مىڭعا جۋىق پارتيا تاريحىن ٴتۇسىندىرۋشى تاربيەلەپ، وقۋشىلاردىڭ جۇرەگىنە مۇرات-سەنىم ۇرىعىن سەپتى. ول قالا ماڭى باستاۋىش مەكتەپتەرىمەن سەلبەسىپ بىرگە قۇرۋدى ىلگەرىلەتىپ، شەت-شالعاي وڭىرلەرگە وقىتۋشى تاربيەلەپ بەرىپ، ساپالى وقۋ-اعارتۋ بايلىعىنىڭ ٴبىركەلكىلىگىن ٴىس جۇزىندىك ارەكەتى ارقىلى ىلگەرىلەتتى. ۋاڭ حۇڭشۇي كوزى تىرىسىندە چۇڭچيڭ قالاسى دادۋكوۋ رايونى يۇيساي باستاۋىش مەكتەبىنىڭ وقىتۋشىسى بولاتىن، ول ٴوز باسىنان ونەگە بولىپ، قىسىلتاياڭ ساتتە سۋعا كەتكەن ەكى بالانى قۇتقارۋ بارىسىندا باقىتقا قارسى قازا بولدى. ولار وقۋ-اعارتۋ ارقىلى وتان ٴۇمىتىن اقتاۋ اۋەلگى ماقساتىنان جازباي، ارماندى سومداپ، ادام تاربيەلەۋ بورىشىن ارقالاپ، جاڭا داۋىردەگى «تورتكە يە» جاقسى وقىتۋشىلاردىڭ ۇلگىسى، وقۋشىلاردىڭ مىنەز-قۇلقىن شىڭداۋىنىڭ، ٴبىلىم ۇيرەنۋىنىڭ، وي جەلىسىندە جاڭالىق اشۋىنىڭ، وتانعا ۇلەس قوسۋىنىڭ جول باستاۋشىسى بولدى.

اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ورتالىق ۇگىت ءٴبولىمى ۋ رۇڭجين مەن ۋاڭ حۇڭشۇيگە «ءداۋىر ۇلگىسى» اتاعىن بەردى

ورتالىق ۇگىت ءٴبولىمى ۋ رۇڭجين مەن ۋاڭ حۇڭشۇيگە «ءداۋىر ۇلگىسى» اتاعىن بەردى