ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

بيىل جىل باسىنان بەرى ا ق ش - ىندا اۋا رايىندىق اپاتتان تۋىلعان ەكونوميكالىق زيان 100 ميلليارد امەريكا دوللارىنان استى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-10-14 09:30

 

ٴوز حابارىمىز. ا ق ش مەملەكەتتىك تەڭىز-مۇحيت جانە اتموسفەرا باسقارۋ مەكەمەسى جاريالاعان مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، بيىل جىل باسىنان بەرى ا ق ش-ندا اۋا رايىندىق اپات سەبەبىنەن 500 دەن استام ادام قازا بولىپ، 100 ميلليارد امەريكا دوللارىنان اساتىن ەكونوميكالىق زيان تۋىلعان.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

بيىل جىل باسىنان بەرى ا ق ش - ىندا اۋا رايىندىق اپاتتان تۋىلعان ەكونوميكالىق زيان 100 ميلليارد امەريكا دوللارىنان استى

بيىل جىل باسىنان بەرى ا ق ش-ندا اۋا رايىندىق اپات سەبەبىنەن 500 دەن استام ادام قازا بولىپ، 100 ميلليارد امەريكا دوللارىنان اساتىن ەكونوميكالىق زيان تۋىلعان.