ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

ورتالىق اۋا رايى ستانسياسى نوسەرلى جاڭبىردان سارى ٴتۇستى ساقتىق سيگىنالىن جانە كۇشتى كونۆەكسيالىق اۋا رايىنان سارى ٴتۇستى ساقتىق سيگىنالىن جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜|     发布日期: 2023-09-19 09:35


    ٴوز حابارىمىز. ورتالىق اۋا رايى ستانسياسى 9-ايدىڭ 18-كۇنى ساعات 18 دە نوسەرلى جاڭبىردان سارى ٴتۇستى ساقتىق سيگىنالىن جانە كۇشتى كونۆەكسيالىق اۋا رايىنان سارى ٴتۇستى ساقتىق سيگىنالىن جاريالادى. 9-ايدىڭ 19-كۇنى ساعات 20 دا شانشيدىڭ وڭتۇستىك بولەگى، سىچۋاننىڭ شىعىس سولتۇستىك بولەگى، حىناننىڭ ورتا وڭتۇستىك بولەگى، انحۇيدىڭ سولتۇستىك بولەگى سياقتى جەرلەردىڭ ٴىشىنارا رايوندارىندا نوسەر جاۋادى. بۇدان سىرت، جۇڭگو اۋا رايى مەكەمەسى مەن سۋ يگىلىگى مينيسترلىگى 9-ايدىڭ 18-كۇنى قىزعىلت سارى ٴتۇستى تاۋ تاسقىنى اپاتى تۋرالى اۋا رايى ساقتىق سيگنالىن بىرلەسىپ جاريالادى. مەجەمەن 9-ايدىڭ 19-كۇنى ساعات 20 دا سىچۋاننىڭ شىعىس سولتۇستىك بولەگى، چۇڭچيڭنىڭ سولتۇستىك بولەگى، شانشيدىڭ وڭتۇستىك بولەگىندەگى ٴىشىنارا جەرلەردە تاسقىن اپاتىنىڭ تۋىلۋ مۇمكىندىگى زورايادى.

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى中央广播电视总台 央广网 版权所有

ورتالىق اۋا رايى ستانسياسى نوسەرلى جاڭبىردان سارى ٴتۇستى ساقتىق سيگىنالىن جانە كۇشتى كونۆەكسيالىق اۋا رايىنان سارى ٴتۇستى ساقتىق سيگىنالىن جاريالادى

ورتالىق اۋا رايى ستانسياسى 9-ايدىڭ 18-كۇنى ساعات 18 دە نوسەرلى جاڭبىردان سارى ٴتۇستى ساقتىق سيگىنالىن جانە كۇشتى كونۆەكسيالىق اۋا رايىنان سارى ٴتۇستى ساقتىق سيگىنالىن جاريالادى.