ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

وزەكتى ماقالالار

قاۋىرسىن دوپتىڭ باعاسى نەلىكتەن ورلەدى

来源:央广网     |责编:达吾力别克|     发布日期: 2024-07-06 13:00
قاۋىرسىن دوپتىڭ باعاسى نەلىكتەن ورلەدى؟

جۋىردا قاۋىرسىن دوپ اۋەسكەرلەرى قاۋىرسىن دوپتىڭ باعاسى جوعارىلاعاندىعىن بايقادى، جارىم جىل ىشىندە ءبىر قوراپ قاۋىرسىن دوپتىڭ باعاسى بىلتىرعىدان 20 نەشە يۋان، ءتىپتى ودان دا كوپ جوعارىلاعان، حابارعا قاراعاندا قازىر قاۋىرسىن دوپ باعاسى جوعارىلاۋىنىڭ باستى سەبەبى قاۋىرسىن دوپ شيكى زاتى قامداۋ مولشەرىنىڭ ازايۋىمەن قاتىستى بولعان.

 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

قاۋىرسىن دوپتىڭ باعاسى نەلىكتەن ورلەدى

جۋىردا قاۋىرسىن دوپ اۋەسكەرلەرى قاۋىرسىن دوپتىڭ باعاسى جوعارىلاعاندىعىن بايقادى، جارىم جىل ىشىندە ءبىر قوراپ قاۋىرسىن دوپتىڭ باعاسى بىلتىرعىدان 20 نەشە يۋان، ءتىپتى ودان دا كوپ جوعارىلاعان، حابارعا قاراعاندا قازىر قاۋىرسىن دوپ باعاسى جوعارىلاۋىنىڭ باستى سەبەبى قاۋىرسىن دوپ شيكى زاتى قامداۋ مولشەرىنىڭ ازايۋىمەن قاتىستى بولعان.