جيلين چاڭبايشان تاۋى

چاڭبايشان تاۋى جيلين ولكەسىنىڭ شىعىس وڭتۇستىگىندەگى، جۇڭگو مەن سولتۇستىك كوريانىڭ شەكاراسىنا ورنالاسقان، بايىرعى زاماننان بەرى جۇڭگونىڭ قاسيەتتى توپىراعى، چين داۋىرىنەن بۇرىن زوبۇجيان تاۋى، تاڭ داۋىرىندە زوتايباي تاۋى، چيڭ داۋىرىندە بۇل جەر مانزۋ ۇلتىنىڭ «قاسيەتتى مەكەنى» رەتىندە قارالعان،


      كورىنىس تۇيىندەرى جونىندەگى تانىستىرۋ:


  چاڭبايشان تاۋى جيلين ولكەسىنىڭ شىعىس وڭتۇستىگىندەگى، جۇڭگو مەن سولتۇستىك كوريانىڭ شەكاراسىنا ورنالاسقان، بايىرعى زاماننان بەرى جۇڭگونىڭ قاسيەتتى توپىراعى، چين داۋىرىنەن بۇرىن زوبۇجيان تاۋى، تاڭ داۋىرىندە زوتايباي تاۋى، چيڭ داۋىرىندە بۇل جەر مانزۋ ۇلتىنىڭ «قاسيەتتى مەكەنى» رەتىندە قارالعان، سولتۇستىك كورەي شەكاراسىنداعى بولىگى بايتۋشان تاۋى اتالعان. چاڭبايشان تاۋىنىڭ كورىنىسى كوز سۇرىندىرەدى، ءبىر جىلدىڭ ءتورت ماۋسىمىندا ۇقساماعان ەستەتيكالىق ءلاززات باعىشتايدى. 1983-جىلى دىڭ شياۋپيڭ چاڭبايشان تاۋىنا شىعىپ «ومىرىڭدە چاڭبايشان تاۋىنا شىعىپ كورمەسەڭ، شىنىمەن دە وكىنىشتى ءىس بولار» دەپ تەبىرەنىپ، «چاڭبايشان» جانە «تيانچى» دەگەن قولتابىن قالدىرادى.


  چاڭبايشان كورىنىس رايونىنىڭ كولەمى 52 شارشى كيلومەتر، تاۋ جوتاسى، كول، ورمان، سارقىراما سياقتى كورىنىس رايوندارى بار بولىپ، ەلىمىز شەكاراسى كولەمىندە سولتۇستىك، باتىس، وڭتۇستىك ءۇش بەل بار، ءۇش بەلدەن دە اسىپ كورىنىس رايونى تيانچىڭعا بارۋعا بولادى، قازىرشە ادەتتەگى ساياحاتشىلار اۆتوبوزى سولتۇستىك بەل مەن باتىس بەلدەن قاتىنايدى. تيانچى چاڭبايشان جانارتاۋىنىڭ اۋزىندا، ۇيقىداعى جانار تاۋ ۇزاق ۋاقىتتىق قار-مۇزدار ەرىپ، جەر استى سۋىنىڭ قوزعالىسىنان كول قالىپتاسقان. تيانچى جۇڭگوداعى ەڭ بيىك، ەڭ ۇلكەن جانارتاۋ اۋزىنداعى كول، تەڭىز دەڭگەيىنەن بيىكتىگى 2 مىڭ مەتردىڭ ۇستىندە، سۋدىڭ ورتاشا تەرەڭدىگى 204 مەتر، سونىمەن بىرگە سۇڭحۋاجياڭ، يالۋجياڭ، تۋمىنجياڭنىڭ باستاۋ كوزى. تەڭىز دەڭگەيى بيىك بولعانسوڭ دا تيانچىنىڭ اۋا رايى قۇبىلمالى بولىپ كەلەدى. اۋا رايى جاقسى كەزدە تيانچى كوگىلدىر تارتىپ، بەينە ءبىر ايناداي جارقىراپ، كۇن نۇرىنىڭ ساۋلەسىن شاعىلىستىرىپ، شىڭ-قۇزدار مەن اق بۇلتقا ساعىم ءتۇسىرىپ، اسپان شەتىندەي كورىنەدى؛ بۇلتتى كۇندەرى، تاۋ باسىنا ماما بۇلتتار شوگىپ، اسپان مۇنارتا كورىنىپ، تيانچى كولىن سيقىرلى تۇسكە بولەيدى.


  تيانچىنىڭ سولتۇستىگىندە كىشكەنە اعىس اۋزى بولىپ، بوعدانىڭ سۋى وسى جەردەن سارقىراي اعىپ بيىكتىگى 68 مەترلىك ساقىراما قالىپتاسىتىرادى. بۇل شىعىس سولتۇستىكتەگى ەڭ ۇلكەن چاڭبايشان تاۋى ساقىراماسى ەسەپتەلەدى، 68 مەترلىك ساقىراما بەينە جاقۇت بەلدىكتەي اقىراپ اعىپ تومەنگى اعىسى سۇڭحۋاجياڭ وزەنىنە قوسىلادى.


  چاڭبايشاندا اراسان بايلىعى مول، تيانچى كولىنىڭ تولىقتىرۋىندا بۇل جەردەن ۇلكەندى-كىشىلى اراسان باستاۋلارى قالىپتاستىرعان. جۇيلۇڭ باستاۋى چاڭبايشانداعى ءبىرىنىشى باستاۋ، كولەمى مىڭ شارشى مەتر، اراساننىڭ سۋى تۇنىقتىعىنان استى كورىنىپ جاتادى، جانار تاۋدىڭ اسەرىمەن باستاۋدىڭ تۇبىنەن ءتۇرلى-ءتۇستى رەڭدەگى جولاقتار قالىپتاسىپ، بەينە ماي بوياۋلى سۋرەت سياقتى كورىنەدى. باستاۋ سۋىنا پىسىرىلعان جۇمىرتقانىڭ ءدامى وزگەشە، باستاۋ سۋىنا سالىنعان جۇمىرتقانىڭ ىشكى سارىسى پىسقانداعى جۇمىرتقا اعى تولىقق قاتىپ بولمايدى دا، پىسقان جۇمىرتقا ەرەكشە جۇمساق، ءدامى وزگەشە ءتىل ۇيىرەدى. جۇيلۇڭ باستاۋىنىڭ ەتەگىندە اراسان مونشاسى بار بولىپ، ساياحاتشىلار سول ارادا اراسانعا قۇيىنۋىنا بولادى.


  كورىنىس رايوننىڭ دارەجەسى: AAAAA


  ساياحاتتاۋعا ۇيلەسىمدى ۋاقىت: 3-1 كۇن


  بەلەت باعاسى:


  چاڭبايشان كورىنىس رايونى: ەسىك بەلەتى 125 يۋان، ورتانى قورعاۋ اۆتوكولىگى 85 يۋان، بەكەت ارالىعىنا قاتىنايتىن كولىك 80 يۋان


  چاڭبايشان تاۋىنىڭ باتىس كورىنىس رايونى: ەسىك بەلەتى 125 يۋان، ورتانى قورعاۋ كولىگى: 85 يۋان


  قىزمەت ۋاقىتى:


  چاڭبايشان تاۋىنىڭ سولتۇستىك كورىنىس رايونىنىڭ بەلەت ساتۋ ۋاقىتى: 6:30—15:30


  چاڭبايشان تاۋىنىڭ باتىس كورىنىس رايونىنىڭ بەلەت ساتۋ ۋاقىتى: 7:00—14:30


  قاتىناس كورسەتپەسى:


  A. چاڭچۇن، جيلين باعىتىندا --G12 حۇيچۇن-ۇلانحۋت جوعارى قارقىندى تاس جولى (302G) دۇنحۋا قالاسى-- 201 G-- دافۋساي وزەنى -- دۇڭچيڭ -- يۇڭچيڭ -- سۇڭجياڭ -- ىرداۋبايحى قالاشىعى


  B. بەيجيڭ، چيڭحۋاڭداۋ باعىتى G1 بەيجيڭ-حاربين جوعارى قارقىندى تاس جولى -- شىنياڭ سىرتقى اينالما جوعارى قارقىندى تاس جولى -- G1212 شىنياڭ-جيلين جوعارى قارقىندى تاس جولى -- ۋشۇن -- نانزام--چيڭيۋان--مەيحىكوۋ--حۋينان اۋدانى نەمەسە پانشى -- S26 ۋسۇڭ(سۇڭجياڭحى)-چاڭچۇن جوعارى قارقىندى تاس جولى -- جيڭيۇي اۋدانى-- S302 --ۋسۇڭ-- G201 --ىرداۋبايحى قالاشىعى


  اۋە لەنياسى:


  چاڭبايشان اۋەجايى، يانجي اۋەجايى--چاڭبايشان كورىنىس رايونى


  پويەز بەكەتى:


  كوزەۋلى جەر: بايحى بەكەتى، ءانتۋ بەكەتى


  اۆتوكولىك:


  ءانتۋ، دۇنحۋا، يانجين قالاسى جولاۋشىلار وڭتۇستىك بەكەتى--ىرداۋبايحى جولاۋشىلار بەكەتى