جىجياڭ ولكەسى جوۋشان قالاسى پۋتوشان تاۋى كورىنىس رايونى

پۋتوشان تاۋى جىجياڭ ولكەسىنىڭ جوۋشان قالاسىندا، «الىپ تەڭىزدەگى بۇددا مەكەنى»،«وڭتۇستىك تەڭىزدەگى قاسيەتتى ٴوڭىر» دەگەن اتاعى بار. ول شانشيدەگى ۋ-تايشان تاۋى، سىچۋانداعى ى-ميشان تاۋى جانە انحۇيداعى جيۋحۋاشان تاۋلارىمەن بىرلىكتە جۇڭگو بۇددا ٴدىنىنىڭ ٴتورت ايگىلى تاۋى اتالعان. پۋتوشان تاۋىنىڭ ٴتورت جاعىن تەڭىز قورشاعان، ايگىلى كورىنىس تۇيىندەرىنەن: ٷش بۇتحانا، ٷش تاس، ٷش ۇڭگىر جانە پۋتوشان تاۋىنىڭ ون ەكى كورىنىسى قاتارلىلار بار


  كورىنىس رايون تانىستىرۋى:


  پۋتوشان تاۋى جىجياڭ ولكەسىنىڭ جوۋشان قالاسىندا، «الىپ تەڭىزدەگى بۇددا مەكەنى»،«وڭتۇستىك تەڭىزدەگى قاسيەتتى ٴوڭىر» دەگەن اتاعى بار. ول شانشيدەگى ۋ-تايشان تاۋى، سىچۋانداعى ى-ميشان تاۋى جانە انحۇيداعى جيۋحۋاشان تاۋلارىمەن بىرلىكتە جۇڭگو بۇددا ٴدىنىنىڭ ٴتورت ايگىلى تاۋى اتالعان. پۋتوشان تاۋىنىڭ ٴتورت جاعىن تەڭىز قورشاعان، ايگىلى كورىنىس تۇيىندەرىنەن: ٷش بۇتحانا، ٷش تاس، ٷش ۇڭگىر جانە پۋتوشان تاۋىنىڭ ون ەكى كورىنىسى قاتارلىلار بار. ٴارجىلى بۇل ارادا ٴتۇرلى مادەني قيمىلدار وزدىرىلىپ، ەلىمىزدىڭ جەر-جەرىنەن ساياحاتشىلار مولىنان كەلەدى. ابىزال جاعىراپيالىق شارت-جاعدايى مەن ۇنەمى وتكىزىلىپ تۇراتىن بۇددا قيمىلدارى پۋتوشان تاۋىن جىل بويى ساياحاتشىلار ٴمىناجات ەتىپ، كوركەم كورىنىستەردەن ٴلاززات الاتىن مەكەنگە ايلاندىرعان.


  پۋتوشان تاۋى بۇددانىڭ ٴمىناجات ەتەتىن ايگىلى ورنى، اڭىزداردا ايتىلۋىنشا، تاڭ داۋىرىندە، جاپونيانىڭ شايحىسى حۇي-ى ۋ-تايشان تاۋىنان العان بۇرحان ٴبۇبىنىڭ ٴمۇسىنىن ەلىنە الىپ قايتپاقشى بولىپ، پۋتوشان تاۋىنان وتكەندە قاتتى بورانعا تاپ بولىپ، ونىڭ بارعىسى كەلمەگەندىكتەن وسىنداي جاعدايعا تاپ بولدىم دەپ ويلايدى ٴارى «بارعىسى كەلمەگەن بۇرحان» دەپ اتاپ، ٴمۇسىندى جەرگىلىكتى بۇقارانىڭ ٴمىناجات ەتۋى ٷشىن تاستاپ كەتەدى. بۇل ٴمۇسىن پۋتوشان تاۋىنداعى ەڭ ەرتەدەگى ٴمىناجات ەتۋگە قويىلعان بۇرحان ٴبۇبۇنىڭ ٴمۇسىنى، كەيىن كۇلگىن كوگىلدىر قامىستى ورماندا بۇتحانا سالىنىپ، بۇددا ٴدىنىنىڭ قاسيەتتى مەكەنى بولۋ تاريحى باستالعان.


  پۋتوشانعا كەلگەن ادام شىعىس وڭتۇستىك جاعىنداعى ايداعار ايلانباسى قاراۋىلىنا شىعىپ پۋتوشان تاۋىنداعى تيپتىك قۇرىلىس وڭتۇستىك تەڭىزدەگى بۇرحان ٴبۇبىنىڭ مىس ٴمۇسىنىن كورە كەتۋى كەرەك. تۇتاس تۇلعاسى التىن سارى ٴتۇستى بۇل ٴمۇسىن 1996-جىلى جاسالعان، جالپى ۇزىندىعى 33 مەتر، جالپى سالماعى 70 توننادان استام، بۇتساتۋانىڭ بيىكتىگى 18 مەتر. بۇرحان ٴبۇبۇنىڭ بەت-بەينەسى انىق پىشىندەلىپ، الىستان قاراعاندا مەيىرلى دە بايسالدى بەينەسى مۇندالاپ تۇرادى. ٴمۇسىننىڭ استىندا شامامەن مىڭ شارشى مەتر زال بار، زالدا بۇرحاننىڭ ٴتۇرلى بەينەدەگى بەس جۇزدەن استام مىس مۇسىندەرى جانە ولاردىڭ حيكاياسى جازىلعان ويمالار بار.


  پۋتوشان تاۋىنىڭ جەر بەدەرى قاتپارلى، ونىڭ ۇستىنە تەڭىزدىڭ جەمىرۋىمەن وزگەشە تابيعي كورىنىستەر قالىپتاسقان. بۇل ارادان عاجايىپ پىشىندەگى تاستاردى كورۋگە بولادى. قابات تاستىڭ ۇستىڭگى جاعىنداعى ۋىلدىرىق سپەتتى تاستىڭ استىڭعى تاسپەن جاناسقان اۋدانى وتە كىشى، قاراساڭ سىرعاناپ كەتەتىن قۇساپ كورىنگەنىمەن، ۇستىنە وتىز نەشە ادام شىعىپ اسىر سالۋعا ابدەن بولادى. بۇل ارادا جانە الىپ تەڭىزدەگى بۇددا مەكەنى تاسى، قوس تاسباقا تاسى، ٷندى ۇڭگىر، شۋىلدى ۇڭگىر سياقتىلار بار.


  ٴارجىلى ديقاندار كالەندىرىنىڭ 19-اقپان، 19-ماۋسىم جانە 19-قىركۇيەك پۋتوشانداعى ٷش ۇلكەن ٴمىناجات كۇنى. بۇل ٷش كۇن جەكە-جەكە بۇرحان ٴبۇبىنىڭ تۋىلعان، اۋليە بولعان جانە ۇزاتىلعان كۇنى، وسى ٷش كۇندە ٴيىستى شىراق تۇتاتىپ، ٴمىناجات ەتەتىن ادامدار كوپ كەلەدى. ناۋرىزدا پۋتوشان تاۋىنىڭ كوكتەم ساياحاتى مەرەكەسى، مۋزيكا، ٴان-ٴبي، تەاتر، شاي جاساۋ قاتارلى ويىندار كورسەتىلەدى. قاراشادا جۇڭگو پۋتوشان وڭتۇستىك تەڭىز بۇرحان ٴبۇبى مادەنيەت مەرەكەسى.


  ساياحاتتاۋعا ۇسىنىس:1 كۇن


  اشىلۋ ۋاقىتى: تولىق كۇن


  بەلەت: ساياحات ازايعان مەزگىلدەردە (قاڭتار، جەلتوقسان) ادام باسىنا 140 يۋان، جارتى باعاداعى بەلەت تە بار.


  ساياحات جاندانعان مەزگىلدەردە(اقپاننان قاراشاعا دەيىن) ادام باسىنا 160 يۋان، جارتى باعاداعى بەلەت تە بار.


  1-قاڭتاردان 3-قاڭتارعا دەيىن؛ 1-مامىردان 3-مامىرعا دەيىن، 1-قازاننان 5-قازانعا دەيىن ادام باسىنا 200 يۋان. جىلدىق كارتوچكا ادام باسىنا 300 يۋان.


  ٷش ۇلكەن بۇتحانانىڭ ٴاربىرى 5 يۋان


  كورىنىس تۇيىندەرى: كۇلگىن كوگىلدىر قامىستى ورمان+بارۋعا ۇناماعان بۇرحان 5 يۋان؛ وڭتۇستىك تەڭىز بۇرحان ٴبۇبى ٴمۇسىنى 6 يۋان؛ بۇرحان سەكىرگەن 2 يۋان


  قايراڭ: ٴجۇز قادامدىق قايراڭ 20 يۋان، مىڭ قادامدىق قايراڭ اقىسىز


  باسقا: بۇددالا تاۋى 70 يۋان (پاراحوتپەن بارىپ-كەلۋ جانە ەسىك بەلەتى ىشىندە)


  اسپا جول ارباسى:بۇد تاۋىنا بارىپ-كەلۋ اقىسى 70 يۋان


  مەكەنجايى: جىجياڭ ولكەس جوۋشان قالاسى پۋتو رايونى مايسىن داڭعىلى 1-ٴنومىر


  قاتىناس باعدارلاماسى:


  ۇشاق: جوۋشان اۋەجايى (پۋتوشان اۋەجايى دەپ تە اتالادى)-جۋجياچىن قىرىقتاياق بۇتحانا پورتى نەمەسە يانجيامىن بانشىڭدۇڭ پورتىنان پۋتوشانعا بارۋعا بولادى.


  پويەز:نيڭبو ۆاگزالى-نيڭبو جولاۋشىلار وڭتۇستىك بەكەتى-يانجيامىن-پۋتوشان