شي-ٴان قالاسىنداعى چين شىحۋاڭ جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر مۇراجايى

چين شىحۋاڭ جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر مۇراجايى، شي-ٴان قالا ورتالىعىنان 35 كيلومەتر شالعاي لينتۇڭ رايونىنداعى جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر قابىرىنىڭ بۇرىنعى ورنىنا سالىنعان چين شىحۋاڭ يىڭ جىڭنىڭ قابىرى.


  كورىنىس رايون تانىستىرۋى:


  چين شىحۋاڭ جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر مۇراجايى، شي-ٴان قالا ورتالىعىنان 35 كيلومەتر شالعاي لينتۇڭ رايونىنداعى جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر قابىرىنىڭ بۇرىنعى ورنىنا سالىنعان چين شىحۋاڭ يىڭ جىڭنىڭ قابىرى. قابىردىڭ ٴىشى كۋادرات ٴپىشىندى، پەريمەترى 252.4 مەتر، سىرتى تىك ٴتورتبۇرىش ٴپىشىندى، پەريمەترى 6294 مەتر، ٴتورت جاقتى كۋنۋس ٴپىشىندى قابىر تابانىنىڭ تۇستىك-تەرىستىك ۇزىندىعى 515 مەتر، شىعىس-باتىس ەكى جاق كەڭدىگى 485 مەتر، بيىكتىگى 55 مەتر. قابىردىڭ جالپى اۋدانى 2 ميلليون 180 مىڭ شارشى كۋادرات مەتر.


  جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر دەگەنىمىز اربا، ات. جاساۋىل سياقتى پىشىندەردە جاسالعان قوسىپ كومىلەتىن زاتتار. ەرتە كەزدە قۇل يەسى ولسە، وعان قۇل-كۇڭدەردى قوسا كومەتىن سالت بولعان. بۇل ٴتۇزىم شاڭ پاتشالىعى كەزىندە داۋرەندەپ، شاڭ پاتشالىعىنىڭ بۇل زورلىق-زومبىلىق ساياساتتارىنان ساباق قابىلداعان جوۋ پاتشالىعى ادامدى قوسا كومەتىن بۇل ٴتۇزىمدى كۇشتەن قالتىرعان. چۇنچيۋ داۋىرىندە، قوعام بىلىعىپ، ادامدى كور جولداسى ەتۋ قايتادان قالپىنا كەلگەنىمەن، جانگو داۋىرىندە ٴار قايسى بەكتىكتەر بۇل ٴتۇزىمدى كۇشتەن قالتىرعان. قوعامدىق وزگەرىستەر جەرلەۋ سالت-داستۇرلەرىنە دە وزگەرىس ەنگىزىپ، قوسا كومىلەتىن ادامنىڭ ورنىنا ٴتۇرلى ٴمۇسىن ىستەتىلەتىن بولعان. چين شىحۋاڭ جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەرى مىنە وسىنىڭ تيپتىك وكىلى.


  جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر قابىرى چين شىحۋاڭ قابىرىنىڭ شىعىسىنان شامامەن ٴبىر جارىم كيلومەتر ارالىققا ورنالاسقان. ٴبىرىنشى ٴنومىرلى قابىر شياحى قىستاعىنىڭ تۇرعىندارى قۇدىق قازىپ ٴجۇرىپ بايقاسا، ەكىنشى، ٷشىنشى قابىردى ارحەولوگتار زەرتتەۋ جۇرگىزۋ بارىسىندا تاپقان. بۇلاردىڭ ىشىندە 1979-جىلدان باستاپ اشىق ۇستالعان ٴبىرىنشى ٴنومىرلى قابىر ەڭ ۇلكەن. ونىڭ ۇزىندىعى 210 مەتر، كەڭدىگى 62 مەتر، تەرەڭدىگى 4.5-6.5 مەتر، جالپى اۋدانى 14260 شارشى مەتر. جيىنى ٴتورت بولەكتەن قۇرالعان ەكىنشى قابىر ٴبىرىنشى قابىردىڭ سولتۇستىك جانىنان 20 مەتر ارالىقتا، شىعىس-باتىس ەكى جاعىنىڭ ەڭ ۇزىن ارالىعى 96 مەتر، وڭتۇستىك-سولتۇستىك كەڭدىگى 84 مەتر، تەرەڭدىگى 5 مەتر، جالپى اۋدانى 6 مىڭ شارشى مەتر. 1976-جىلى بايقالىپ، 1987-جىلى سىرتقا اشىلعان ەڭ كىشى ٷشىنشى ٴنومىرلى قابىر ٴبىرىنشى ٴنومىرلى قابىردىڭ باتىس سولتۇستىك جاعىندا 25 مەتر ارالىقتا، شىعىسىنان ەكىنشى ٴنومىرلى قابىرعا دەيىنگى ارالىق 120 مەتر، ٴپىشىنى 凹 ٴارپى فورمالى، شىعىس-باتىس كەڭدىگى 17.6 مەتر، وڭتۇستىك-سولتۇستىك ۇزىندىعى 21.4 مەتر، تەرەڭدىگى 5.2-5.4 مەتر، جالپى اۋدانى 524 شارشى مەتر. ٷش قابىر “品”ٴارپى پىشىنىندە ورنالاسقان.


  جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر چين پاتشالىعى كەزىندە فارفوردان جاسالعان، ٴارى جۇمىس جاۋاپكەرلىگىن ايقىنداۋ ٴتۇزىمى بويىنشا ٴاربىر مۇسىنگە ونى جاساعان ادامنىڭ اتى ويىلىپ جازىلعان. ماسەلە بايقالسا، جاساعان ادامدى قاتاڭ جازالاۋ ٴتۇزىمى ارقىلى فارفور مۇسىندەردىڭ ساپاسىنا كەپىلدىك ەتكەن. قازىرگە دەيىن بايقالعان جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر: گەنەرال ٴمۇسىنى، اسكەر ٴمۇسىنى، ساداق تارتىپ تۇرعان سارباز ٴمۇسىنى، جۇرەلەپ ساداق تارتىپ تۇرعان سارباز ٴمۇسىنى، باتىر ٴمۇسىنى، اسكەري ٴمانساپتى ٴمۇسىنى، اتتى اسكەر ٴمۇسىنى، كولىك باعۋشى ٴمۇسىنى جانە اتقا جەگىلگەن مىس اربا سياقتىلار.


  جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر قابىرى 1974-1976-جىلدارى بايقالىپ، چين شىحۋاڭ جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر مۇراجايى ەل ٴىشى-سىرتىنا 1979-جىلدان باستاپ اشىلعان ٴارى 1961-جىلى 4-ناۋرىز، مەمىلەكەتتىك كەڭەس جاريالاعان تۇڭعىش توپتاعى مەمىلەكەت بويىنشا ٴتۇيىندى قورعالاتىن مادەني مۇرالار تىزىمدىگىنە كىرگەن. 1974-جىلى ناۋرىز جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر بايقالعان، 1987-جىلى چين شىحۋاڭ قابىرى جانە جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر قابىرى بىرلەسكەن مەمىلەكەتتەر وقۋ-اعارتۋ، عىلىم-تەحنيكا جانە مادەنيەت ۇيىمىنىڭ بەكىتۋى بويىنشا «دۇنيە جۇزىلىك مۇرالار تىزىمدىگىنە» كىرگىزىلىپ، «دۇنيەدەگى سەگىزىنشى عاجايىپ» دەپ اتالعان.


  كورىنىس دارەجەسى: AAAAA


  ساياحاتتاۋعا ۇسىنىس:3-5 ساعات


  بەلەت: ساياحات جاندانعان مەزگىلدەردە (ناۋرىزدان قاراشانىڭ سوڭىنا دەيىن) 150 يۋان، ساياحات ازايعان مەزگىلدەردە (جەلتوقساننان اقپاننىڭ سوڭىنا دەيىن) 120 يۋان.


  اشىلۋ ۋاقىتى: 16-ناۋرىزدان 15-قاراشاعا دەيىن: 8:30-18:35؛ 16-قاراشادان كەلەسى جىلدىڭ 15-ناۋرىزىنا دەيىن: 8:30-18:05


  مەكەنجايى: شي-ٴان قالاسى لينتۇڭ رايونى لينلان داڭعىلى


  قاتىناس باعدارلاماسى:


  ۆاگزالدان الەۋمەتتىك قاتىناسقا وتىرۋ:


  1. ۆاگزالدىڭ شىعىس الاڭىنان ساياحات 5-اۆتوبۋزىنا (360-جول)وتىرۋ، بەلەت باعاسى 7 يۋان؛


  2. چين شىحۋاڭ قابىرى جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر قابىرىنا باراتىن ساياحات ارناۋلى307-جول اۆتوبۋزىنا وتىرۋ، بەلەت باعاسى 6 يۋان، ۋاقىتى 7:00-18:00دەيىن، ٴار ون مينۋدتا ٴبىر اۆتوبۋس جۇرەدى.


  3. ۆاگزالدىڭ شىعىس الاڭىنان 914-جول جانە 915-جول اۆتوبۋزدارىنا وتىرۋ، بەلەت باعاسى 8 يۋان. قارقىنى باياۋلاۋ بولسا دا، جولاۋشىلار ساياحات رايونى سىرتىنان وتىرا الاتىندىقتان، قايتا قايتقاندا قولايلى.


  اۆتوكولىكپەن: شيتۇڭ سايراعىمەن 24 كيلومەتر جول باسىپ (10 يۋان جول اقى تولەنەدى)، لينتۇڭ رايونىنا جەتكەن سوڭ، جانە ٷش كيلومەتر جول باسقاندا چين شىحۋاڭ قابىرىنا، جالعاستى ٴتورت كيلومەتر جول جۇرگەندە چين شىحۋاڭ جاساۋىلدار مەن ات مۇسىندەر قابىرىنا بارۋعا بولادى.