سىچۋان لىشان قالاسى ى-ميشان تاۋى ساياحات كورىنىس رايونى

ى-ميشان تاۋى سىچۋان ولكەسىنىڭ لىشان قالاسىنا ورنالاسقان، باتىس شەتى قالاعا دەيىن 7 كيلومەتر، شىعىسى 37 كيلومەتر. كورىنىس رايونىنىڭ جالپى اۋدانى 154 شارشى كيلومەتر، ەڭ بيىك شوقىسى ۋانفو شىڭىنىڭ تەڭىز دەڭگەيىنەن بيىكتىگى 3099 مەتر، بۇددا ٴدىنىنىڭ قاسيەتتى ورنى حۋازاڭ بۇتحاناسى تۇرعان ورىن التىن شوقى (3079.3 مەتر) ە-ميشان ساياحات كورىنىس رايونىنىڭ ەڭ بيىك ورنى.


      كورىنىس رايون تانىستىرۋى:


  ى-ميشان تاۋى سىچۋان ولكەسىنىڭ لىشان قالاسىنا ورنالاسقان، باتىس شەتى قالاعا دەيىن 7 كيلومەتر، شىعىسى 37 كيلومەتر. كورىنىس رايونىنىڭ جالپى اۋدانى 154 شارشى كيلومەتر، ەڭ بيىك شوقىسى ۋانفو شىڭىنىڭ تەڭىز دەڭگەيىنەن بيىكتىگى 3099 مەتر، بۇددا ٴدىنىنىڭ قاسيەتتى ورنى حۋازاڭ بۇتحاناسى تۇرعان ورىن التىن شوقى (3079.3 مەتر) ە-ميشان ساياحات كورىنىس رايونىنىڭ ەڭ بيىك ورنى. ول بۇددا جانە داۋجياۋ ٴدىنىنىڭ ايگىلى تاۋى جانە اتاعى الىسقا جايىلعان كورىنىس رايونى، «اسپان استىنداعى كوركەم جەر» دەگەن اتاعى بار. ول ەلىمىزدەگى بۇددا ٴدىنىنىڭ ٴتورت ايگىلى تاۋى، نەگىزگى بۇتحانالاردان بادا بۇتحاناسى، باۋگو بۇتحاناسى، فۋحۋ بۇتحاناسى، چيڭيىن بۇتحاناسى، ۋاننيان بۇتحاناسى، حۋازاڭ بۇتحاناسى قاتارلى جيىرما التى بۇتحانا بار. اڭىزداردا، بۇددا ٴدىنىنىڭ اۋليەسى بۇرحان ٴبۇبى ٴمىناجات ەتكەن ورىن ەكەن.


  نەگىزگى كورىنىس تۇيىندەرىنەن: ۋانفو بۇت شىڭى، التىن شوقىداعى التىن بۇتحانا، قابىلداۋ سارايى، شيشياڭ كولى، شيانفىڭ بۇتحاناسى، توقسان توعىز ايلانبا، ۋاننيان بۇتحاناسى، چيڭيىن بۇتحاناسى، چۇنياڭ عيباداتحاناسى، ناجاعاي ٷنى بۇتحاناسى، باۋگو بۇتحاناسى، فۋحۋ بۇتحاناسى، ۇلكەن بۇدتى ٴمىناجات اۋلاسى سياقتىلار بار. بۇلاردىڭ ىشىندە، ۋاننيان بۇتحاناسى سىچۋان ى-ميشان تاۋىنداعى تاريحى ەڭ ۇزاق بايىرعى عيباداتحانا، ى-ميشانداعى سەگىز ۇلكەن نەگىزگى بۇتحانالاردىڭ ٴبىرى. بۇل بۇتحانانىڭ اۋلا ٴىشىنىڭ ورنالاستىرىلۋى ەرەكشە كوركەم، كەرپشتەن سالىنعان سارايداعى كۇمبەزدەن باسقا قۇرىلىستارىنىڭ بارلىعى تۇگەلدەي اعاش قۇرىلىمدى. دودەگەسىز كەرپىش ساراي بۇتحانانىڭ ەكىنشى سارايى، تۇگەلدەي كەرپىشتەن سالىنعان، ەڭسەلى دە ساۋلەتتى كورىنەدى، ٴتورت ٴجۇز جىلدان بەرگى ون سەگىز رەتكى جەر سىلكىنىسىندە ەشقانداي اقاۋ تۇسپەگەن، ەلىمىزدىڭ ەجەلگى قۇرىلىستارىنىڭ ىشىندەگى مۇھجيزا ەسەپتەلىنەدى. التىن شوقى ى-ميشاننىڭ ساياحات تۇيىنىندەگى ەڭ بيىك شوقى، تەڭىز دەڭگەيىنەن 3077 مەتر بيىك، مۇنداعى الىپ بۇدتىڭ بيىكتىگى 48 مەتر، وتىرعىسى مەن جان-جاققا قاراپ تۇرعان ون نەشە اۋليەنىڭ مۇسىنىنەن قۇرالعان بۇل بۇدتىڭ جالپى سالماعى 660 تونناعا بارادى. بۇل ارادان كۇننىڭ شىعۋىن، باتۋىن انىق كورىپ، تۇيدەكتەلگەن بۇلتتاردىڭ اراسىنا كىرە الاسىز. التىن شوقى ى-ميشاننىڭ كورىنىس ٴتۇيىنى ٴارى بۇتحانالار شوعىرلى ورنالاسقان جەر بولعاندىقتان، ى-ميشاننىڭ جاۋھارى اتالعان.


  كورىنىس دارەجەسى: AAAAA


  ەڭ ۇيلەسىمدى مەزگىلدەر:


  كۇننىڭ شىعۋىن كورۋ: جازدا: 6:00، قىستا: 7:00


  بۇيرا بۇلتتارمەن ارالاسۋ: تۇستەن بۇرىن: 9:00—10:00 تۇستەن كەيىن: 15:00—16:00


  بۇد ساۋلەسى: تۇستەن بۇرىن: 9:00—10:00 تۇستەن كەيىن: 15:00—16:00


  سىرلى شام: ديقاندار كالەندىرى بويىنشا اي سوڭى نەمەسە اي باسىندا جاڭىبر جاۋىپ، كۇن اشىلا قالعاندا.


  كوكەك ٷنىن تىڭداۋ: ناجاعاي ۇڭگىرىنەن: ٴساۋىر جانە مامىردا، ۋانفو شىڭىنان مامىر جانە ماۋسىمدا


  سالقىنعا تارتاتىن مەزگىلدەر: ماۋسىمنان قازانعا دەيىن


  كۇز كوركى: قازان


  قارداعى ساياحات: قاراشادان كەلەسى جىلدىڭ ناۋرىزىنا دەيىن


  مايمىل: تۇتاس جىل بويى


  ساياحاتتاۋعا ۇسىنىس:1-2 كۇن


  بەلەت:


  ساياحات جاندانعان كەزدە:(16-قاڭتاردان، 14-جەلتوقسانعا دەيىن) 185 يۋان؛ساياحات از كەزدە:(15-جەلتوقساننان 15-قاڭتارعا دەيىن)110 يۋان؛ ۋاننيان بۇتحاناسى:10 يۋان؛ باۋگو بۇتحاناسى 8 يۋان؛ فۋحۋ بۇتحاناسى 6 يۋان.


  اشىلۋ ۋاقىتى: ٴار كۇنى


  مەكەنجايى: سىچۋان ولكەسى لىشان قالاسى ى-ميشان


  دۋجياڭيان مەن چيڭچىڭشان الدىڭعى تاۋى: ٴبىر ادام 90 يۋان؛ ارتقى تاۋ: 20 يۋان


  اشىلۋ ۋاقىتى: 8:00——17:00


  مەكەنجايى: چىڭدۋ قالاسى دۋجايڭيان قالاسى


  قاتىناس باعدارلاماسى:


  الەۋمەتتىك اۆتوبۋز:


  دۋجياڭيان كورىنىس رايونىنان وتەتىن:1-،4-،7-،9-،17-،19-،31-جول اۆتوبۋزدارى


  چيڭچىڭشان كورىنىس رايونىنان وتەتىن:101-،02-،758-جول اۆتوبۋزدارى


  دۋجياڭيان كورىنىس رايونىنان چيڭچىڭشان كورىنىس رايونىنا بارىپ كەلۋ ٷشىن 101-جول اۆتوبۋزىنا وتىرعان ٴجون.


  جولاۋشىلار تاسىمالى:شين نانمىن، شاديانزى، سولتۇستىك جولاۋشى تاسىمال بەكەتى، شيمىن جولاۋشىلار بەكەتى جانە شيمىن بەكەتىندە دۋجياڭيان جولاۋشى تاسىمال ورتالىعىنا باراتىن اۆتوبۋزدار بار.


  اۋەجاي: چىڭدۋ شۋاڭليۋ اۋەجايىنان تۇسكەن سوڭ، چىڭميان لىچىڭ جىلدام پويەزىنا وتىرىپ، ى-ميشانعا توتە بارۋعا بولادى.


  پويەز: چىڭدۋ سولتۇستىك ۆاگزالىنان(24 يۋان) ى-ميشان ۋاگزالىنا بارعان سوڭ، 8-جول اۆتوبۋزى نەمەسە تاكسيمەن (15 يۋان) ى-ميشان تاۋ ەتەگىندەگى باۋگو بۇتحاناسى كورىنىس رايونىنا بارۋعا بولادى.


  اۆتوبۋز: (1) ى-ميشان ۋاگزالى باۋگو بۇتحاناسى كورىنىس رايونىنا وتە جاقىن، وسى ارادان 5A -جول اۆتوبۋزىمەن باۋگو بۇتحاناسى كورىنىس رايونىنان ٴتۇسىپ قالۋعا نەمەسە ى-ميشانعا توتە بارۋعا بولادى. (2) ى-ميشان ۋاگزالىنان 8-جول اۆتوبۋزىنا وتىرىپ ى-ميشان كورىنىس رايونىنا بارۋعا بولادى.
  پاراحوت:ى-ميشان قالاسىنا باراتىن پاراحوت جوق بولسا دا، پاراحوتپەن لىشان قالاسىنا بارىپ(ي-بيڭ، لۋجوۋ، چۇڭچيڭدەرگە قاتىنايتىن پاراحوت بار)، اۆتوبۋزعا الماسىپ ى-ميشانعا بارۋعا بولادى.