ۇسىنىستار   
2017-جىلى ۇكىمەت باسقارۋىنداعى دوحترحانالارعا جالپى بەتتىك رەفورما جۇرىلىپ، دارىگە قوسىمشا اقشا قوسۋ بۇكىلدەي كۇشىنەن قالدىرىلادى
كەلۋقاينارى:     |جاۋاپتى رەداكتور:|    جاڭالانعان ۋاقىت: 2017-03-11 17:11

 

    ءوز حابارىمىز: مەملەكەتتىك كەڭەس ەمدەۋ رەفورما كەڭسەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى ۋاڭ حىشىڭ 11-ناۋرىز كۇنى 12-كەزەكتى مەملەكەتتىك حالىق قۇرىلتايى 5-ءماجىلىسىنىڭ تىلشىلەر ماجىلىسىندە بىلاي دەدى: 2017-جىلى ۇكىمەت باسقارۋىنداعى دوحترحانالارعا جالپى بەتتىك رەفورما جۇرىلەدى، دارىگە قوسىمشا اقشا قوسۋ بۇكىلدەي كۇشىنەن قالدىرىلىپ، بۇقارانىڭ 60 تا 70 ميلليارت يۋان ءدارى اقىسى ۇنەمدەلەدى. بۇل ەلىمىزدەگى ۇكىمەت باسقارۋىنداعى ەمدەۋ قۇرلىمدارىنىڭ « دوحترحانا مەن دوحترلاردى ءدارى اقىسىمەن باعۋ» داۋىرىمەن تۇبەگەيلى قوشتاساتىندىعىن كورسەتەدى.

 

تانىستىرۋعا قاراعاندا، 2009-جىلى جاڭا كەزەك ەمدەۋ رەفورماسى اتقارىلعاننان بەرى ەلىمىز ءدارى باعاسىنا قوسىمشا اقى قوسۋدى بىرتىندەپ كۇشىنەن قالدىرىپ، ۇكىمەت باسقارۋىنداعى دوحترحانالاردا ءدارى اقىسىنىڭ ۇستاعان سالىسترماسى 2009-جىلعى %46 تەن 2016-جىلى %40 كە تومەندەپ، بۇقارانىڭ ەمدەۋ اۋىرتپالىعى بەلگىلى دارەجەدە جەڭىلدەتىلدى.

 

اۋدارعان: گۇلميرا قوزىقان قىزى