ەكى  ٴماجىلىس حابارلارى   
بيىل ورتالىقتىڭ كەدەي رايونداردى قازىنالىق جاقتان قولداۋ تەبىنىن ۇلعايتادى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |جاۋاپتى رەداكتور:داۋىلبەك|    جاڭالانعان ۋاقىت: 2017-03-13 10:45


    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. «ورتالىق قازىنادا قارجى جەتىسپەۋشىلىك بار بولسا دا، ٴبىز كەزدەسكەن قىيىنشىلىقتاردى جەڭە وتىرىپ، كەدەي رايوندارعا قارجى اجىراتامىز». قازىنا مينيسترى شياۋ جيە ناۋرىزدىڭ 12-كۇنى ەكى ماجىلىستىڭ مينيسترلەر تالقىسىنداجەرلىك قازىناداعى قىيىنشىلىق ماسەلەسىنە توقتالعاندا: بيىل ورتالىق قازىنا كەدەي رايونداردى قارجى جاعىنان قولداۋ تەبىنىن ۇلعايتادى-دەدى.

 


    شياۋ جيە بىلاي دەدى: ماسەلەن: بيىل ورتالىق قازىنا اۋدان دارەجەلى نەگىزدىك قازىنا كۇشىن قامتاماسىزداندىرۋ مەحانيزىمىنە 223 ميلليارد يۋان سىيلىق تولىقتاما قاراجات اجىراتپاقشى؛ كەدەي شەگارا رايوندارعا 183 ميلليارد يۋان جوتكەپ تولەۋ قارجىسىن ورنالاستىرماقىشى. بۇدان تىس كەزەڭدىك قازىنالىق تولىقتاما قاراجاتتى 30 ميلليارد يۋانعا جەتكىزبەكشى. بۇل قارجىلار بلتىرعىدان كوپ مولشەردە ارتتىرىلدى.


    شياۋجيە بىلاي دەدى: ورتالىق قازىنا كەدەي رايوندارعا قازىنالىق قولداۋدى كۇشەيتىپ عانا قالماستان ٴار دارەجەلى قازىنالاردىڭ نەگىزگى ساتىعا، كەدەي وڭىرلەرگە بەيىمدەلۋىنە جەتەكشىلىك ەتەدى. ٴار دارەجەلى قازىنانىڭ ورتاق قۇلشىنىسىندا ٴىشىنارا رايونداردىڭ قازىنالىق قىيىنشىلىعىنىڭ شەشىلەتىندىگىنە سەنىمىمىز بار.


اۋدارعان: شالقار قازەز ۇلى