ەكى  ٴماجىلىس حابارلارى   
تومەندە جاڭادان سايلانعان ساياسي كەڭەس 13-كەزەكتى مەملەكەتتىك كوميتەتى تۇراقتى مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى
كەلۋقاينارى:     |جاۋاپتى رەداكتور:|    جاڭالانعان ۋاقىت: 2018-03-15 17:54

 

    جالپى 300 ادام، حانزۋ ٴارپىنىڭ فاميليا سىزىق ٴتارتىبى بويىنشا، يۇ گۋاڭجوۋ، يۇ ۋىنميڭ، يۇ گىشىڭ، ۋان جيانمين، ما جىڭچي، ما يوۋلي، ما جى-ۋي (مانزۋ)، ما يىڭليڭ، ماعاۋ سەيتقامزا ۇلى، ۋاڭ حۇڭ (ايەل، مانزۋ)، ۋاڭ چىن، ۋاڭ شيا (ايەل)، ۋاڭ ٴشۋان (ايەل)، ۋاڭ جيان، ۋاڭ رۇي، ۋاڭ لۋ، ۋاڭ تيانگى، ۋاڭ شاۋٴجۇن، ۋاڭ جىڭرۇڭ، ۋاڭ گۋاڭچيان، ۋاڭ ۋيگۋاڭ، ۋاڭ حۇيشىڭ، ۋاڭ شۋٴجۇن، ۋاڭ زو-ان، ۋاڭ لين-ٴشۇي، ۋاڭ چاڭشۇن، ۋاڭ شۋەديان، ۋاڭ مەيشياڭ، ۋاڭ رۋلين، جى جيانحۋا، جى شۋپيڭ، نيۋ رۋجي، حۋ سىشى، يىن ۋيمين، گان لين (ايەل)، شى بي، شى ايجۇڭ، لۋ چۇن، لۋ كى، لۋ شياۋگۋاڭ (مانزۋ)، يە چيڭ، يە شياۋگاڭ، تيان حۇيگۋاڭ (ايەل)، باي گىڭشىڭ (ناشي ۇلتى)، يىن حۇڭ (ايەل)، فىڭ گۇڭ، لان يۇنشىڭ، نيڭ گاۋنيڭ، بيان فاجي، داجيۋمۋجيا (يزۋ)، بي جيڭجيڭ، چۇي فىڭحۇڭ، لۇي جۇڭمەي (ايەل)، جوۋ شياۋدان، جوۋ يوڭشين، ٴچۋان جىجوۋ (چاۋشيان)، ليۋ ۋي (بەيجيڭنەن)، ليۋ شۇي، ليۋ حىڭ، ليۋ چاڭلى، ليۋ دۇڭشىڭ، ليۋ جوميڭ، ليۋ جۇڭفان، ليۋ شياۋجۋاڭ، ليۋ جياچياڭ، ليۋ شينلى (مۇڭعۇل)، ليۋ فۋليان، ليۋ مۋرىن، چي چىڭشي، يان شياۋپەي (ايەل)، يۇ رۋسۇڭ، شۇي جۇڭزى، شۇي جيڭٴجۇن، شۇي رۇڭماۋ، شۇي جيانكاڭ، شۇي جيايىن، سۇن چيان، سۇن دۇڭشىڭ، سۇن جىٴجۇن، سۇن سىجيڭ، دۋ ۋي، لي ۋي، لي ۋەي، لي داڭ (ايەل)، لي شاۋپيڭ، لي شىجيە، لي لۇڭشي (چاۋشيان)، لي دۇڭيۇ (ايەل)، لي گۋاڭفۋ، لي حۋادۇڭ، لي جوبين، لي حىپيڭ، لي جين-زاۋ، لي پىڭدى، لي زىٴجۇي، لي باۋدۇڭ، لي چيانگۋاڭ (مۇڭعۇل)، لي شياۋ-ان، لي شياۋفىڭ، لي جياجيە، لي حۇيدۇڭ (حۇيزۋ)، لي جىيوڭ، لي داۋكۇي، ياڭ ۋي، ياڭ جيان (تايۋان دەموكراتيالى اۆتونوميا وداعىنان)، ياڭ شيوڭ، ياڭ فاميڭ (حۇيزۋ)، ياڭ ۋيمين، ياڭ ميڭشىڭ، ياڭ باۋجيان (بايزۋ)، ياڭ ۋيگاڭ، ياڭ فۋشىڭ (حاني ۇلتى)، ليان جيەدى، ۋ گاڭ (جۇڭگو دەموكراتيالىق وداعىنان)، ۋ گاڭ (ەرەكشە ۇسىنىس ەتىلگەندەر سالاسىنان)، ۋ جيڭ (ايەل)، ۋ ۋيشان، ۋ ۋيرىن، ۋ جىميڭ (جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنان)، ۋ لياڭحاۋ، ۋ گوحۋا (ايەل)، ۋ گوجىن، ۋ چاڭدى، ۋ شياۋچيڭ (مانزۋ)، حى لي (جۇڭگو دەموكراتيالىق وداعىنان)، حى جىمين، حى باۋشياڭ، حى جوۋگو، يۇ گوچۇن، گۋ جىنچۇن، شىن جۇڭياڭ، شىن دىيوڭ، سۇڭحاي (مانزۋ)، سۇڭ داحان، سۇڭ جيرۇڭ (ايەل)، جاڭ فان، جاڭ ماۋ، جاڭ جيە، جاڭ يوڭ، جاڭ چين، جاڭ دافاڭ، جاڭ شاۋكاڭ، جاڭ ياجۇڭ، جاڭ شيڭكاي، جاڭ شۋجى، جاڭ لايبين، جاڭ ليانچي، جاڭ يۇدۇڭ، جاڭ زىشي، جاڭ باۋشۇن، جاڭ تاۋلين، جاڭ ىندي، جاڭ حايدي (ايەل)، جاڭ شۋەچياۋ، جاڭ داۋحۇڭ، جاڭ يي-جيوڭ، جاڭ جىنيۇ، لۋ گۇيحۋا، لۋ فۋ-ىن، ادىلجان. اجىكەرىم (ۇيعۇر)، افي.جينيۋان (زاڭزۋ)، چىن فاڭ، چىن لەي، چىن ٴچۇن، چىن چي، چىن شىجۇي، چىن فىڭ فۋجىن (ايەل)، چىن يوڭچۋان، چىن زايفاڭ، چىن رۇڭشۋ، ۋ شيانحۋا، لين ان(ليزۋ)، لين جيانيۋە، لين شۋ-يي (ايەل)، لين يي-فۋ، اۋياڭ ميڭگاۋ، اۋياڭ زىحۋا، شاڭ شۇن-ۋ، شاڭ فۋلين، لو جىٴجۇن، پاسۇڭ ليەلۇڭ جۋاڭمىڭ (دايزۋ)، جوۋ ران، جوۋ حانمين، جوۋ-ان دايۋان، جوۋ جۇڭحى، جوۋ شۋچۇن، جوۋ زۋ-يي، جوۋ جيانمين، جوۋ مۋبيڭ، جىڭ لانسۇن، جىڭ يوڭفي، جىڭ جيانمين، جىڭ يۋە-ۋىن، شۋە چىڭ، فاڭ شيڭ ياۋ، فاڭ جيانگو، جاۋ ۋىن (ايەل)، جاۋ دۇڭحۋا (ايەل)، جاۋ يۇيسىن، جاۋ جىنشي، جاۋ جياٴجۇن، حاۋ يۋان، حۋ گاڭ، حۋ سى-يي، حۋ گوجىن (ايەل، دۇڭزۋ)، حۋ ديڭشۇي، حۋ شياۋليان (ايەل)، نان سۇنحۇي، شيۋ فۋجين، حوۋ حىحۋا، راۋ زىحى، جياڭ داميڭ، جياڭ جيانچۋ، حۇڭ جيەشۇي، حۇڭ حۇيمين، ياۋ ايشيڭ، حى مين (ايەل)، چين ۋيجياڭ، چين بويوڭ (ايەل)، جۋكاڭ.تۋدىڭ كىجۋ (زاڭزۋ)، بانچان ەردەني.چۋەجيەجەبۋ (زاڭزۋ)، يۋان ياشياڭ، يۋان گۇيرىن، گىڭ حۇيچاڭ، نيە ۋيگو، جيا نان (ايەل)، جيا چيڭگو، شيا تاۋ، چيان كىميڭ، شۇي پيڭ، شۇي شياۋ، شۇي تاۋ، شۇي لىجياڭ، گاۋ فىڭ (جۇڭگو دەموكراتيالىق ەل قۇرۋ وداعىنان)، گاۋ فىڭ (ٴدىن سالاسىنان)، گاۋ شياۋمەي (ايەل)، گاۋ تيجيان، گاۋ حۇڭٴجۇن، گو گىڭماۋ، گو يۋەجين، شي نانحۋا، تاڭ يۇنشۋ (ياۋزۋ)، تاڭ يىڭنيان، تاۋ جى (مانزۋ)، تاۋ كاييۋان (ايەل)، ساڭديڭ.دوجيپامۋ.دىچيڭ چۇيجىن (ايەل، زاڭزۋ)، حۋاڭ رۇڭ، حۋاڭ يان (ايەل)، حۋاڭ جىن، حۋاڭ دانحۋا (ايەل)، حۋاڭ لييۇن (ايەل، دايزۋ)، حۋاڭ زۇڭحۇڭ، حۋاڭ رۇنچيۋ، حۋاڭ باڭچۋان (بۋيى ۇلتى)، حۋاڭ لۋچي، ساۋ شياۋحۇڭ (ايەل، حۇيزۋ)، ساۋ ۋيشيڭ، ساۋ پەيشي، چي جيانگو، چاڭ جاۋحۋا، ما جيانگو (مياۋزۋ)، كاڭ ياۋحۇڭ، لياڭ حۋا، لياڭ جيڭ (ايەل)، سى زىفۋ، گى حۇڭلين، دۇڭ حىڭيۇ، دۇڭ شينگۋاڭ، جياڭ پيڭ-ان، جياڭ زو ٴجۇن، چىڭ حۇڭ (ايەل)، فۋ شيان-ۋي، فۋ يۇنيىڭ، فۋ حۇيمين، جياۋ حۇڭ (ايەل)، شۋ حۇڭبيڭ، شۋ شياۋچين (ايەل)، ۋىن سىمي، شيە رۋ (ايەل)، شيە فۋجان، شيە شاڭگو (جۋاڭزۋ)، چياڭ ۋي، لۋ جي-ۋي، چيۋ يۋانپيڭ (ايەل)، لاي ميڭ، جىن جىن(ايەل)، شيە شۋەجى، ساي ۋي، ساي چيحۋا (ايەل)، ساي گۋانشىن، لياۋ زىيۇن، تان تيەنيۋ، تان جينچيۋ، لي چاڭجين، پان ليگاڭ، پان بيليڭ (تۋجيا ۇلتى)، شۋە ۋيمين، مۋ جانيىڭ، مۇتالىپ قاسىم (ۇيعۇر)، مو چاڭيىڭ (ايەل).

 

اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى