ەڭ جاڭا حابارلار
00.jpg
ورتالىق حالىق راديو ستانسياسىنىڭ ۇلتتار راديو تورابىنداعى مۇڭعۇل، تيبەت، ۇيعۇر، قازاق، چاۋشيان، حانزۋ ۇلتىنان قۇرام تاپقان تىلشىلىك گرۋپپامىز ماۋسىمنىڭ 26-كۇنى تاڭەرتەڭگى ۇشاقپەن 3 جارىم ساعاتتا كۇنميڭ اۋە جايىنا قوندىق.
webwxgetmsgimg (27).jpg
ءوز ءتىلشىمىز ايناگۇل تولەگەن قىزى حابارلايدى. ساباما ساتىلى اتىزى حۇڭحى اۋدانى باۋحۋا قالاشىعىنىڭ شەكارا ىشىنە ورنالاسقان. دۇنيە جۇزىندەگى كولەمى ەڭ ۇلكەن «حاني ساتىلى اتىزى». تەڭىز دەڭگەيىنەن بيىكتىگى 400 مەتردە 1800 مەتر ارالىعىندا، 4300 ساتىلى اتىز ءبىر-بىرىمەن ۇشتاسىپ ايبىندى دا كوركەم كورىنىس قالىپتاستىرادى.
00.jpg
ءوز ءتىلشىمىز ايناگۇل تولەگەن قىزى حابارلايدى. پارتيا مەن ۇكىمەت از ۇلت رايوندارىنداعى كەدەيلەر جان سانى مەن كەدەي رايونداردىڭ تاريحىنا باسا ءمان بەرىپ، باس شۋجي شي جينپيڭ 18-قۇرىلتايدان بەرى كوپتەگەن ۇلتتىق رايونداردا تەكسەرۋدە بولىپ، كەدەيلىكتەن قۇتىلدىرۋدان قامال الۋدا ءبىرسىپىرا نۇسقاۋلار كورسەتتى.
2017-9-12
2017-9-12
2017-9-8
2017-9-12
2017-9-4
2017-9-1
2017-9-7