ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

ليۆاننىڭ ٴبىر كەمەسى سيريانىڭ تارتۋس تەڭىز الابىندا سۋعا باتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-09-23 10:34
 
ٴوز حابارىمىز. سيريا مەديالارىنىڭ وسى ايدىڭ 22-كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، ليۆاننىڭ ٴبىر كەمەسى سول كۇنى سيريانىڭ تارتۋس تەڭىز الابىندا سۋعا باتىپ، قازىرگە دەيىن كەم دەگەندە 34 ادام قازا بولىپ، 20 ادام قۇتقارىلدى. ىزدەۋ، قۇتقارۋ قىزمەتى ٴالى اياقتاعان جوق، ولگەن ادام سانى تاعى دا ارتۋى مۇمكىن. ەڭ جاڭا حابارعا قاراعاندا، بۇل كەمەدە شامامەن 120 دا 150 دەي ٴار ەل جولاۋشىلارى بار ەكەن. 
 
اۋدارعان:امانتاي مۇسايىپ ۇلى
 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ليۆاننىڭ ٴبىر كەمەسى سيريانىڭ تارتۋس تەڭىز الابىندا سۋعا باتتى

ولگەن ادام سانى تاعى دا ارتۋى مۇمكىن. ەڭ جاڭا حابارعا قاراعاندا، بۇل كەمەدە شامامەن 120 دا 150 دەي ٴار ەل جولاۋشىلارى بار ەكەن