ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

مۇناي وندىرەتىن نەگىزگى ەلدەر ٴونىمدى ارتتىرۋ جوسپارى جونىندە بىرلىككە كەلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-07-19 10:55

 

ٴوز حابارىمىز. مۇناي ەكسپورت ەتەتىن ەلدەر ۇيىمى ( وپەك ) پەن وسى ۇيىمعا جاتپايتىن مۇناي وندىرەتىن ەلدەردىڭ 19 - رەتكى مينيسترلەر ٴماجىلىسى 7-ايدىڭ 18-كۇنى كەسكىن فورماسىمەن وتكىزىلدى. وپەك ماجىلىستەن كەيىن اقپاراتتىق مازمۇنداما جاريالاپ بىلاي دەدى: ماجىلىسكە قاتىناسقان وپەك پەن وپەكتەن تىسقى مۇناي وندىرەتىن ەلدەر بيىل 8-ايدان باستاپ ٴار كۇندە جالپى ٴونىم مولشەرىن 400 مىڭ بارول ارتتىرۋعا قوسىلدى.

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

مۇناي وندىرەتىن نەگىزگى ەلدەر ٴونىمدى ارتتىرۋ جوسپارى جونىندە بىرلىككە كەلدى

مۇناي ەكسپورت ەتەتىن ەلدەر ۇيىمى ( وپەك ) پەن وسى ۇيىمعا جاتپايتىن مۇناي وندىرەتىن ەلدەردىڭ 19 - رەتكى مينيسترلەر ٴماجىلىسى 7-ايدىڭ 18-كۇنى كەسكىن فورماسىمەن وتكىزىلدى