ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

فرانسيانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترى: ا ق ش ٴوزى ىستەگەن ىستەرىنە « ٴتۇسىنىك بەرۋى» كەرەك –دەدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2021-09-23 10:19

 

ٴوز حابارىمىز. ا ق ش، انگليا، اۆستراليا يادرولىق قوزعاۋشى كۇش سۇڭگۋىر كەمەسى نسانىن سەلبەسىپ سالاتىندىعىن جاريالاعاننان كەيىن، اۆستراليانىڭ فرانسيامەن داعدىلى سۇڭگۋىر كەمە نىسانىن توقتاتۋى جونىندە فرانسيانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترى لەدەريون 9-ايدىڭ 20- كۇنى ا ق ش-ىن وداقتاستارىنا وپاسىزدىق جاسادى، اۆستراليا بولسا «تۋ سىرتىنان پىشاق سىلتەدى» دەپ جازعىردى. ول: ا ق ش ٴوزى ىستەگەن ىستەرىنە «ٴتۇسىنىك بەرۋى» كەرەك دەپ كورسەتتى. 

    ەۆروپا وداعى ىشكى بازارىنىڭ مۇشەسى برەتتون9- ايدىڭ 21- كۇنى: ەۆروپا وداعىنىڭ ا ق ش-نان كۇدەر ۇزۋى سۇڭگۋىر كەمە توقتامىنا قايشىلىق جاساۋىمەن عانا شەكتەلمەيدى، سونىمەن قابات اتلانت مۇحيتىن اتتاعان قاتىناسقا دا سىزات ٴتۇستى- دەپ كورسەتتى.

 اۋدارعان: سەرىك راقىم ۇلى 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

فرانسيانىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترى: ا ق ش ٴوزى ىستەگەن ىستەرىنە « ٴتۇسىنىك بەرۋى» كەرەك –دەدى

سونىمەن قابات اتلانت مۇحيتىن اتتاعان قاتىناسقا دا سىزات ٴتۇستى- دەپ كورسەتتى