ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

وڭتۇستىك رايونداردا جاۋىن-شاشىن بىرتىندەپ ازايادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2022-05-15 12:58

 

ٴوز حابارىمىز. ورتالىق اۋا رايى ستانسياسىنىڭ مەجەلەۋىنشە، 5-ايدىڭ 15-كۇنى وڭتۇستىك رايونداردا جاۋىن-شاشىن بىرتىندەپ ازايۋعا وتەدى، ٴبىراق چۇڭچيڭنىڭ وڭتۇستىگى، گۇيجوۋدىڭ سولتۇستىگى، يۇنناننىڭ شىعىس سولتۇستىك بولەگى قاتارلى جەرلەردە نوسەر، ٴىشىنارا جەرلەردە قالىڭ نوسەر جاۋادى. سالقىن اۋا مەن جاڭبىردىڭ اسەرىنەن 5-ايدىڭ 14-كۇنى تۇننەن 16-كۇنىنە دەيىن چاڭجياڭنىڭ وڭتۇستىگى، وڭتۇستىك جۇڭگو قاتارلى جەرلەردە تەمپەراتۋرا 4 سەلتسي گرادۇستان 6 سەلتسي گرادۇسقا دەيىن سۋىتادى.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

وڭتۇستىك رايونداردا جاۋىن-شاشىن بىرتىندەپ ازايادى

تەمپەراتۋرا 4 سەلتسي گرادۇستان 6 سەلتسي گرادۇسقا دەيىن سۋىتادى.